column
  Emergency water transfer scheme on regional combating drought based on hierarchical theory of large system
  Wang Shuangyin, Cao Hongxia, Zhu Xiaoqun
  2009, 25(12): 1-5.
  Abstract PDF
  Spatial distribution characteristics of irrigation water requirement for main crops in China
  Liu Yu, Wang Lin, Ni Guangheng, Cong Zhentao
  2009, 25(12): 6-12.
  Abstract PDF
  Validity examination of simulated results of crop water requirements
  Yu Chan, Chaolunbagen, Gao Ruizhong, Zhu Zhongyuan
  2009, 25(12): 13-21.
  Abstract PDF
  Effect of regulation and storage engineering on groundwater salinity in reclaimed water irrigation district
  Wu Wenyong, Liu Honglu, Chen Honghan, Hao Zhongyong, Shi Yanwu, Ma Fusheng
  2009, 25(12): 22-25.
  Abstract PDF
  Relationship between spatio-temporal variability of soil moisture and nutrients and crop yield
  Cai Shouhua, Xu Ying, Wang Junsheng, Zhang Lihua, Jing Guofang
  2009, 25(12): 26-31.
  Abstract PDF
  Applicability of FAO56 and ASCE Penman-Monteith equations for reference crop evapotranspiration calculation on turf grass
  Xu Junzeng, Peng Shizhang, Zhang Xingnan, Ding Jiali, Wang Weiguang
  2009, 25(12): 32-37.
  Abstract PDF
  Experiments on irrigation efficiency using iodine-starch staining
  Wang Kang, Zhang Renduo, Zhou Zuhao
  2009, 25(12): 38-44.
  Abstract PDF
  Characteristics of grape growth under drip irrigation condition in extremely arid regions
  Yang Yanfen, Wang Quanjiu, Bai Yungang, Cai Junshe, Zeng Chen
  2009, 25(12): 45-50.
  Abstract PDF
  Evaluation method of soil water distribution uniformity under conditions of field subsurface drip irrigation
  Zai Songmei, Wu Feng, Wen Ji, Wang Zhaohui
  2009, 25(12): 51-57.
  Abstract PDF
  Laboratory simulation experiment on nitrogen transformation and distribution under condition of film hole irrigation with urea solution
  Cheng Dongjuan, Zhao Xinyu, Fei Liangjun
  2009, 25(12): 58-62.
  Abstract PDF
  Effect of wastewater irrigation on soil hydrological properties in reed marsh
  Xia Jiangbao, Liu Qing, Xie Wenjun, Sun Jingkuan, Liu Qing, Lu Zhaohua
  2009, 25(12): 63-68.
  Abstract PDF
  Effect of spatial distribution of rainfall erosivity on soil loss at catchment scale
  Cheng Linlin, Zhao Wenwu, Zhang Yinhui, Xu Haiyan
  2009, 25(12): 69-73.
  Abstract PDF
  Numerical simulation on gravitational erosion of small watershed system in Loess Plateau
  Yu Guoqiang, Li Zhanbin, Li Peng, Zhang Xia, Zou Binghua, Zhao Hongbin
  2009, 25(12): 74-79.
  Abstract PDF
  Establishment of conceptual soil erosion model and application in purple soil watershed
  Wang Ping, Zhu Axing, Cai Qiangguo, Liu Huiping
  2009, 25(12): 80-87.
  Abstract PDF
  Design of distributed navigation control system for rice transplanters based on controller area network
  Hu Lian, Luo Xiwen, Zhang Zhigang, Zhao Zuoxi
  2009, 25(12): 88-92.
  Abstract PDF
  Development and experiments on tangential flow threshing and separating device of axial flow combine
  Li Yaoming, Jia Biqing, Xu Lizhang, Qiao Mingguang, Zhao Zhan
  2009, 25(12): 93-96.
  Abstract PDF
  Comparative analysis of quantitative sieving methods of quality evaluation indicators for rotating sprinklers
  Zhao Hua, Xu Di, Gong Shihong
  2009, 25(12): 97-101.
  Abstract PDF
  Performance test on corn thresher with different-speed threshing parts
  Li Xinping, Gao Lianxing
  2009, 25(12): 102-106.
  Abstract PDF
  Crop rows detection based on parallel characteristic of crop rows using visual navigation
  Chen Jiao, Jiang Guoquan, Du Shangfeng, Ke Xing
  2009, 25(12): 107-113.
  Abstract PDF
  Influence of elastic deformation on lubricating characteristics of port plate pair of axial piston pump
  Hu Jibin, Zou Yunfei, Li Xiaojin, Lin Shuo
  2009, 25(12): 114-118.
  Abstract PDF
  Braking ability of vehicle united brake based on permanent magnet type eddy current retarder
  Zhao Xiaobo, Ji Changying, Zhou Wei, Zhao Guozhu, Lu Zhixiong
  2009, 25(12): 119-123.
  Abstract PDF
  Design of engine air-fuel ratio test system based on universal exhaust gas oxygen sensor
  Jiang Yaohua, Gu Ming, CaoYang, Wang Bin
  2009, 25(12): 124-127.
  Abstract PDF
  Recognition method of position and attitude of eggplant fruits based on improved generalized Hough transforms
  Yao Lijian, Ding Weimin, Zhang Peipei, Liu Jianjun
  2009, 25(12): 128-132.
  Abstract PDF
  Background and external defects segmentation of navel orange based on mask and edge gray value compensation algorithm
  Li Jiangbo, Rao Xiuqin, Ying Yibin, Ma Benxue, Guo Junxian
  2009, 25(12): 133-137.
  Abstract PDF
  Development of portable bio-impedance spectroscopy system for measuring porcine meat quality
  Ding Qiang, Wang Zhongyi, Huang Lan, He Jianxin, Zhang Genwei, Gao Jian, Wan Qing
  2009, 25(12): 138-144.
  Abstract PDF
  Traceability system of grain quality safety based on radio frequency identification middleware
  Liu Peng, Tu Kang, Hou Yuepeng
  2009, 25(12): 145-150.
  Abstract PDF
  Prediction of forage quality of maize stover by near infrared spectroscopy
  Tai Shujing, Zhang Renhe, Shi Juntong, Xue Jiquan, Zhang Xinghua, Ma Guosheng, Lu Haidong
  2009, 25(12): 151-155.
  Abstract PDF
  Intelligent monitoring system for ultraviolet sterilization room based on Doppler shift
  Jiang Tao, Zhang Yunwei, He Fang
  2009, 25(12): 156-160.
  Abstract PDF
  Salinity forecasting of saline soil based on ANN and hyperspectral remote sensing
  Wang Jing, Liu Xiangnan, Huang Fang, Tang Jilong, Zhao Lengbing
  2009, 25(12): 161-166.
  Abstract PDF
  Accuracy assessment of four global land cover datasets in China
  Wu Wenbin, Yang Peng, Zhang Li, Tang Huajun, Zhou Qingbo, Shibasaki Ryosuke
  2009, 25(12): 167-173.
  Abstract PDF
  Nutrition information extraction of rape canopy based on computer-vision technology
  Yuan Daojun, Liu Anguo, Yuan Baozhong, Hu Liyong, Liu Zhixiong, Zhang Fangfang
  2009, 25(12): 174-179.
  Abstract PDF
  Reflective spectral characteristics of apple florescence canopy
  Zhu Xicun, Zhao Gengxing, Lei Tong
  2009, 25(12): 180-186.
  Abstract PDF
  Leaf area index retrieval of winter wheat using artificial neural network
  Ma Yinchi, Yan Guangjian, Ding Wen, Wang Yuezhi
  2009, 25(12): 187-192.
  Abstract PDF
  Prediction of slope infiltration based on artificial neural networks by free search
  Li Xinhu, Zhang Zhanyu, Yang Jie, Zhang Guohua, Wang Bin, Wang Chao
  2009, 25(12): 193-197.
  Abstract PDF
  Evaluation system of wheat natural potential productivity at county scale based on GIS
  Zhang Hao, Xi Lei, Xu Xin, Gao Rui, Ma Xinming, Yin Jun
  2009, 25(12): 198-205.
  Abstract PDF
  Research and implementation on reactive power optimization intelligent system for 10 kV distribution line
  Piao Zailin, Tan Dongming, Guo Dan
  2009, 25(12): 206-210.
  Abstract PDF
  Estimation of straw resources in China
  Bi Yuyun, Gao Chunyu, Wang Yajing, Li Baoyu
  2009, 25(12): 211-217.
  Abstract PDF
  Bio-liquid fuel sustainable assessment system in China
  Meng Haibo, Zhao Lixin, Gao Xinxing, Tian Yishui, Rocco De Miglio, Evasio Lavagno
  2009, 25(12): 218-223.
  Abstract PDF
  Sustainability evaluation on CDM project of biomass direct combustion power generation based on emergy theory
  Luo Yuhe, Ding Lixing
  2009, 25(12): 224-227.
  Abstract PDF
  Effect of metal elements on sawdust fast-pyrolysis
  Niu Yanqing, Wang Xuebin, Tan Houzhang, Xu Tongmo, Hui Shien, Zhao Qinxin, Zhou Qulan
  2009, 25(12): 228-233.
  Abstract PDF
  Process parameters of biodiesel production through alkaline catalyzed transesterification of rapeseed oil
  Huang Caixia, Liu Ronghou
  2009, 25(12): 234-239.
  Abstract PDF
  Experiments on spraying characteristics of biodiesel using phase Doppler particle analyzer
  Ye Lihua, Shi Aiping, Yuan Yinnan, Sun Ping, Zhang Chunfeng
  2009, 25(12): 240-244.
  Abstract PDF
  Out of plane stability of greenhouse side columns with eccentrically lateral braces
  Qi Fei, Tong Genshu
  2009, 25(12): 245-249.
  Abstract PDF
  Effect of vermiculite and chicken manure addition on plug seedling production with corn stalk substrate
  Shao Xiuli, Wang Jiqing, He Bing, Ge Weiwei
  2009, 25(12): 250-253.
  Abstract PDF
  Quality improvement of industrial aquaculture recycled water by sand filters
  Zhou Yang, Chen Youguang, Duan Dengxuan, Wang Mei
  2009, 25(12): 254-258.
  Abstract PDF
  Evaluation on performance and thermal environment of hoop structure for finishing pigs
  Kang Guohu, Dong Hongmin, Tao Xiuping, Zhu Zhiping
  2009, 25(12): 259-264.
  Abstract PDF
  Effect of composting on volatilization and degradation of organo-chlorine pesticide
  Wang Yujun, Dou Sen, Zhang Xiaomei, Li Wenpeng
  2009, 25(12): 265-269.
  Abstract PDF
  Evaluation and decision-making for selecting cultivated land into prime farmland
  Wu Fei, Pu Lijie, Xu Yan, Zhu Ming
  2009, 25(12): 270-277.
  Abstract PDF
  Effect of drought process on natural production function of cultivated land
  Zhao Yuanyuan, He Chunyang, Yao Hui, Huang Qingxu, Yang Yang
  2009, 25(12): 278-284.
  Abstract PDF
  Reclamation technology on preventing heavy metal pollution from landfill of indigenous zinc smelting areas
  Ao Ziqiang, Yan Chongling, Lin Wenjie, Qu Liya, Liu Jingchun, Guan Xinxin, Wu Guirong
  2009, 25(12): 285-290.
  Abstract PDF
  Land use change in farming-pastoral region of Inner Mongolia based on GIS and Markov model
  Guo Biyun, Zhang Guangjun
  2009, 25(12): 291-298.
  Abstract PDF
  Quantitative analysis of cultivated land safety in Zhangjiagang City based on BP-MC networks
  Qian Yurong, Li Jianlong, Wang Weiyuan, Yang Feng, Yang Qi, Zhang Jie
  2009, 25(12): 299-305.
  Abstract PDF
  Analysis of rocky desertification landscape pattern change in Karst plateau area based on GIS
  Zhang Panpan, Hu Yuanman, Li Xiuzhen, Xiao Duning, Yin Jie, Li Yangbing
  2009, 25(12): 306-311.
  Abstract PDF
  Process optimization of electron beam radiation on chilled pork
  Bai Yanhong, Zhao Dianbo, Mao Duobin, Jia Chunxiao, Qian Xuemei, Yang Gongming
  2009, 25(12): 312-317.
  Abstract PDF
  Effect of plasma on omethoate residue degradation in apple and Chinese cabbage
  Wang Shiqing, Meng Juan, Zhang Yan, Shi Lei, Pu Chuanfen, Shao Huanxia
  2009, 25(12): 318-323.
  Abstract PDF
  Optimization of conditions for organochlorine pesticide residues removal in apples using ultrasonic
  Yue Tianli, Zhou Zhengkun, Yuan Yahong, Gao Zhenpeng, Zhang Xiaorong
  2009, 25(12): 324-330.
  Abstract PDF
  Technology for producing protein feed from corn stover by multi-strain distributional degradation
  Chen He, Yu Jianjun, Shu Guowei, Zhang Qiang
  2009, 25(12): 331-334.
  Abstract PDF
  Preliminary study on green tea juice extracted by ultrahigh pressure process
  Chen Xiaoqiang, Zhang Yinjun, Li Xuepeng, Ye Yang, Cheng Hao, Wang Xinchao
  2009, 25(12): 335-338.
  Abstract PDF
  Postharvest physiology and storage technology of Xinjiang Kashi sweet pomegranate
  Zhu Huibo, Zhang Youlin, Gong Wenxue, Yu Yueying
  2009, 25(12): 339-344.
  Abstract PDF
  Fresh-keeping effects of Pyrus communis L. treated by 1-MCP at ambient temperature
  Li Mei, Wang Guixi, Liang Lisong, Zhu Meiyun, Li Zhenru, Qi Liping
  2009, 25(12): 345-350.
  Abstract PDF
  Effect of natamycin treatment on physiological metabolism and quality of postharvest sweet cherry
  Jiang Aili, Hu Wenzhong, Li Hui, Tian Mixia, Fan Shengdi
  2009, 25(12): 351-356.
  Abstract PDF
  Comparison of fresh-keeping effects of Portunus trituberculatus by different package methods
  Zheng Dan, Duan Qingyuan, Zhu Lihua, Zhong Huiying, Yang Jiafeng, Wang Jie
  2009, 25(12): 357-360.
  Abstract PDF

  • Online First
  • Recommended articles
  • Hot articles

  More+
  More+
   More+