Advanced Search
  Advances in oxygen detection technologies and methods for the root zone soil
  ZHOU Haiyang, SUN Qingfeng, XIA Pengkai, GUAN Peng, ZHAO Yandong, ZHENG Yili
  2024, 40(3): 1-13. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202307102
  Abstract FullText HTML PDF
  Application of microalgae in sustainable agricultural development
  ZHAO Jiang, HOU Cheng, SHEN Zheng, ZHANG Yalei
  2024, 40(3): 14-25. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202308127
  Abstract FullText HTML PDF
  Development of a tray-splitting equipment for the seed plate sowing machine for 2BP-2000 rice planter
  XIE Fangping, YANG Jing, FU Zhiyong, LIU Dawei, GONG Ming, CHENG Legen
  2024, 40(3): 26-36. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202307138
  Abstract FullText HTML PDF
  Optimization and experiments of the blade group of ditching devices in rapeseed direct seeder
  WANG Lizong, LIAO Qingxi, ZHANG Zilong, LI Mengliang, ZHANG Qingsong, WANG Lei, LIAO Yitao
  2024, 40(3): 37-49. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202308057
  Abstract FullText HTML PDF
  Design and experiment of the seedling pick-up device with ejectingpot-clamping stem combination
  ZHANG Ni, ZHANG Guozhong, FU Jianwei, LIU Wanru, CHEN Liming, TANG Nanrui
  2024, 40(3): 50-61. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202309091
  Abstract FullText HTML PDF
  Design and test of the fruit collecting device of camellia oleifera with angular scissor mechanism
  LI Zhengchao, TANG Lewei, WU Mingliang, ZHANG Shiyi, ZHANG Huiyu
  2024, 40(3): 62-71. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202308174
  Abstract FullText HTML PDF
  Design and experiment of the rotating shear picking device forgreen Sichuan peppers
  YANG Ling, ZHANG Yuan, HE Zhiyuan, LI Shoutai, PU Yingjun, CHEN Weihan, YANG Shi, YANG Mingjin
  2024, 40(3): 72-83. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202310135
  Abstract FullText HTML PDF
  Optimizing water extraction of photovoltaic pump using multi-factor coupling
  ZHAO Hang, ZHU Delan, ZHANG Rui, NAZAROV Khudayberdi, LIU Changxin
  2024, 40(3): 84-93. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202309198
  Abstract FullText HTML PDF
  Water movement characteristics of different reconstructed soils
  GUO Nana, HUANG Mingbin
  2024, 40(3): 94-102. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202309009
  Abstract FullText HTML PDF
  Interaction between long gently sloping topography and contour-ridge on the spatial partitioning of soil organic carbon in a black soil
  LI Xueliang, ZHANG Qingwen, LI Mengni, SHI Yulong, YU Bowei, JING Xuekai, JIANG Yuanke, LIU Guocheng
  2024, 40(3): 103-113. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202310175
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of cultivation modes and straw return on soil phosphorus composition and soybean yield in the Songnen Plain of China
  WANG Meng, FU Qiang, HOU Renjie, LI Tianxiao, XUE Ping
  2024, 40(3): 114-126. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202308021
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of gravel contents on the soil nitrogen and phosphorus loss of sloping farmland in Three Gorges Reservoir of China
  ZHAO Bingqin, HU Xinkai, GAO Ruzhang, SHI Weihao, ZHANG Xingfeng, ZHU Wanqing, XIA Zhenyao, XU Wennian
  2024, 40(3): 127-137. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202307251
  Abstract FullText HTML PDF
  Simulation of climate effect of large-scale irrigation in Haihe River Basin
  GUI Yunpeng, ZHAO Yong, YANG Mingxiang, WANG Qingming, ZHAI Jiaqi
  2024, 40(3): 138-146. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202309138
  Abstract FullText HTML PDF
  Wind tunnel simulation on the windbreak effect of Nitraria tangutorum nebkhas in Ulan Buh desert-oasis ecotone of China
  ZHI Dan, WANG Jingxue, XIAO Huijie, XIN Zhiming, LI Junran
  2024, 40(3): 147-155. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202307119
  Abstract FullText HTML PDF
  Counting and assessing piglet teats using object detection
  LI Xiya, YIN Ling, HUANG Wenjie, WU Zhenfang, CAI Gengyuan, TIAN Xuhong
  2024, 40(3): 156-164. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202309180
  Abstract FullText HTML PDF
  Grading melanin in epidermal layer of yellow feather broiler using improved ConvNeXt model
  XIAO Deqin, CHEN Fangling, LIU Youfu, XIE Qingmei, ZHANG Xinheng
  2024, 40(3): 165-174. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202310116
  Abstract FullText HTML PDF
  Constructing VED SegNet segmentation model to extract fish phenotype proportions
  LI Jianyuan, LIU Chunna, LU Xiaochun, WANG Luhai, LIU Yi, LU Jia
  2024, 40(3): 175-183. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202310093
  Abstract FullText HTML PDF
  Recognition and application of apple defoliation disease based on transfer learning
  GUO Huiping, CAO Yazhou, WANG Chensi, RONG Linrui, LI Yi, WANG Tingwei, YANG Fuzeng
  2024, 40(3): 184-192. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202308040
  Abstract FullText HTML PDF
  Improved HRNet semantic segmentation model for remote sensing images of winter wheat
  LI Xuqing, WU Dongxue, WANG Yubo, CHEN Wenbo, GU Huitao
  2024, 40(3): 193-200. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202308134
  Abstract FullText HTML PDF
  Multi-feature fusion named entity recognition method for grape knowledge graph construction
  NIE Xiaolin, ZHANG Lilin, NIU Dangdang, WU Huarui, ZHU Huaji, ZHANG Hongming
  2024, 40(3): 201-210. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202306124
  Abstract FullText HTML PDF
  Effect of microwave heat treatment in eliminating "Candidatus Liberibacter asiaticus" on periwinkle infected with Citrus Huanglongbing
  ZHANG Jiantao, LIU Jiefan, LIANG Jiayin, LIU Guangbin, ZHENG Yongqin, XU Meirong
  2024, 40(3): 211-218. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202307265
  Abstract FullText HTML PDF
  Rapid nondestructive detection of the moisture content of holly leaves using focal plane polarization imaging
  XU Xiang, JI Yeqin, CHEN Zhijian, LIU Zenghui, SUN Bo, HUA Dengxin
  2024, 40(3): 219-226. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202307204
  Abstract FullText HTML PDF
  Autonomous navigation system in a greenhouse using LIO-SAM mapping and laser vision fusion localization
  SUN Guoxiang, HUANG Yinfeng, WANG Xiaochan, YUAN Yunpeng, CHEN Guangyu
  2024, 40(3): 227-239. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202311146
  Abstract FullText HTML PDF
  Mechanical properties of column foot bolt joints in Venlo greenhouse
  LI Xiongyan, XU Hang, XU Kailiang, YAN Dongmei, ZHANG Qiusheng, CAO Nan
  2024, 40(3): 240-250. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202304015
  Abstract FullText HTML PDF
  Design and test of the integrated machine for self-propelled manure collection and bagging in flat chicken coops
  LI Xujie, YAN Fengxin, HU Kai, HE Xin, MA Zefeng, YUAN Qingyan, MIRZOEV Shamsullo Izatovich
  2024, 40(3): 251-261. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202309039
  Abstract FullText HTML PDF
  Photovoltaic-ground-coupled heat pump system for farrowing pig house in different climate zones
  ZHANG Changxing, LUO Mingxian, LU Xizheng, XU Chong, PENG Donggen
  2024, 40(3): 262-271. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202310136
  Abstract FullText HTML PDF
  Nitrogen and phosphorus absorption characteristics of Myriophyllum aquaticum under oxygenation method
  ZHANG Wenping, JIANG Yi, ZHANG Xinquan, WEN Qingbo, LI Hanchang, TAN Xin, WANG Runxian
  2024, 40(3): 272-283. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202309131
  Abstract FullText HTML PDF
  Evaluating cultivated land fragmentation and remediation zoning under planning management
  WEI Peng, YU Dun, HU Yizhi, HU Haiyang, SUN Congkang
  2024, 40(3): 284-294. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202311072
  Abstract FullText HTML PDF
  Predicting “In-out Balance” policy performance of arable land using counterfactual scenario simulation
  ZHANG Lijie, ZOU Lianzhao, JIANG Shujing
  2024, 40(3): 295-303. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202308113
  Abstract FullText HTML PDF
  Detecting and counting defects in dried Hami jujube using improved YOLOv7-ByteTrack
  LIU Xin, MA Benxue, LI Yujie, CHEN Jincheng, YU Guowei
  2024, 40(3): 304-313. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202310049
  Abstract FullText HTML PDF
  Modified atmosphere pillow bags leakage detection using Multi-dimensional Fused Vision Transformer
  GUO Xiangdong, LIU Tianzhen, LI Congcong, TENG Guifa
  2024, 40(3): 314-322. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202311058
  Abstract FullText HTML PDF
  Comparison and preference of source analysis models for heavy metal contamination of soil from alum mines in Anhui Province, China
  ZHOU Beibei, LI Wenqian, GUO Jiang, CHEN Xiaopeng, GAN Bin, YANG Yujiao, YANG Qiang, FAN Dongliang, YANG Xie, YANG Zehao, An Fengqiu
  2024, 40(3): 323-329. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202309008
  Abstract FullText HTML PDF
  Quantitative analysis of the spatiotemporal dynamics and driving forces of vegetation NPP in Wulan County of China from 1982 to 2020
  LIU Hui, SONG Xiaoyu, WANG Rongrong, ZHU Deming, HE Xi, LIU Siqi
  2024, 40(3): 330-336. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202309190
  Abstract FullText HTML PDF

  • Online First
  • Recommended articles
  • Hot articles

  More+
  More+
   More+