Advanced Search
  Analysis and perspective of a highly-efficient planting-breeding integration system based on hydrothermal resource utilization of animal wastes
  XU Yongdong, LIU Zhidan
  2024, 40(12): 1-12. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202312206
  Abstract FullText HTML PDF
  Pickup device with shovel teeth and double cylindersfor the bunch of peanuts
  GAO Lianxing, LIANG Gangping, CAI Yilin, FENG Weizhi, YANG Yazhou, LIU Juan, YANG Jiangang
  2024, 40(12): 13-22. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202311186
  Abstract FullText HTML PDF
  Development of the variable amplitude vibration grading device for maize parental seeds
  BI Yubin, SONG Qingbin, ZHAO Pengfei, DONG Jianxin, HUANG Yuxiang, FU Zuoli, ZHOU Jixing
  2024, 40(12): 23-32. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202401078
  Abstract FullText HTML PDF
  Path planning of mechanical harvesting considering the lodging and grain bin capacity for the ratoon rice in main season
  ZHANG Guozhong, LING Gaomin, JI Chao, WU Qing, KANG Qixin, TANG Nanrui, ZHAO Zhuangzhuang
  2024, 40(12): 33-45. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202402090
  Abstract FullText HTML PDF
  Path tracking algorithm of the dual motor tracked chassis considering skid and slip
  ZHAO Zhuangzhuang, ZHANG Guozhong, LUO Chengming, LIU Wanru, TANG Nanrui, KANG Qixin, WANG Weikang
  2024, 40(12): 46-54. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202401021
  Abstract FullText HTML PDF
  Development of the soil layer construction device for the cotton seedbed in sandy soil of arid areas
  LI Fan, YANG Huaijun, ZHENG Xuan, HU Heyan
  2024, 40(12): 55-65. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202401233
  Abstract FullText HTML PDF
  Calibrating and simulating contact parameters of the discrete element for apple particles
  ZHANG Hongjian, HAN Xin, YANG Huawei, CHEN Xiubo, ZHAO Guangze, SUN Jingwei, SUN Linlin, WANG Jinxing
  2024, 40(12): 66-76. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202312100
  Abstract FullText HTML PDF
  Impacts of inlet flow velocity perturbation uncertainty for centrifugal pumps on hydraulic performance and flow field
  CHEN Xuebing, YANG Bowen, ZHANG Renhui, GUO Guangqiang, YANG Junhu
  2024, 40(12): 77-85. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202312066
  Abstract FullText HTML PDF
  Influence of speed reduction methods on the pressure pulsation characteristics of mixed flow pumps
  LU Jinling, WANG Yang, DAI Junhang, ZHU Guojun, XUAN Yifan, WANG Like
  2024, 40(12): 86-95. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202401053
  Abstract FullText HTML PDF
  Optimizing the water-saving and salt-regulating method for cotton field in Xinjiang of China based on plant water deficit index and salt leaching coefficient
  ZHAO Yu, ZHAO Jiabin, FAN Wenjing, ZUO Qiang, WU Xun, SHENG Jiandong, JIANG Ping'an, SHI Jianchu
  2024, 40(12): 96-108. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202312162
  Abstract FullText HTML PDF
  Regulating strawberry growth by combining root-zone temperature and fertilizer concentration
  FAN Xiaoxue, CHEN Xiaodong, JIN Jing, CAI Weijian, WANG Qinglian, ZHAO Mizhen, MAO Xiaojuan, REN Ni
  2024, 40(12): 109-116. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202401130
  Abstract FullText HTML PDF
  Optimizing major grain crop planting structure and analysis of water use efficiency in the Sichuan Province from the perspective of water footprint
  YANG Jun, XIAO Zuolin, LIU Rui, DAI Jicai, LIU Wenli
  2024, 40(12): 117-127. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202312017
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of straw returning modes on the superior/inferior grain filling of winter wheat
  CHEN Xiang, TANG Zhiwei, WENG Ying, CAI Hongmei, HUANG Weixiang, WANG Feifei, WANG Rui, ZHENG Baoqiang, LI Jincai
  2024, 40(12): 128-137. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202401012
  Abstract FullText HTML PDF
  Optimal selection of the phenological models for wine grapevine and the impact of climate change on phenology in northwest China
  LIU Yanyan, SHI Xuejia, DU Hongjuan, XU Peiyao, LI Fang, WANG Jing, ZHANG Xiaoyu
  2024, 40(12): 138-147. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202310053
  Abstract FullText HTML PDF
  Meta-analysis of water-saving and yield-increasing effects of different drip irrigation methods in Northern China
  MU Fei, NIU Wenquan, SUN Jun, LYU Chang, DU Yadan, WANG He, LI Tiantian, WANG Jiujiu
  2024, 40(12): 148-156. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202311108
  Abstract FullText HTML PDF
  Three-dimensional reconstruction for dragon fruits and branches using semantic segmentation and geometric analysis
  GAO Jiazheng, LI Wentao, LUO Chendi, OUYANG Chunfan, ZENG ChunLin, SU Jiarong, SHU Jinrui, ZHOU Xuecheng
  2024, 40(12): 157-164. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202402104
  Abstract FullText HTML PDF
  Detecting tea shoots using improved YOLOv8n
  YANG Dayong, HUANG Zhengyue, ZHENG Changxian, CHEN Hongtao, JIANG Xinfeng
  2024, 40(12): 165-173. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202401155
  Abstract FullText HTML PDF
  Predicting nitrogen content in winter wheat plants using multi-level sensitive feature filtering and UAV imagery
  GUO Yan, WANG Laigang, HE Jia, JING Yuhang, SONG Xiaoyu, ZHANG Yan, LIU Ting
  2024, 40(12): 174-182. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202312158
  Abstract FullText HTML PDF
  Weakly supervised analysis method for featured agricultural product sales evaluation big data
  YI Wenlong, ZHANG Li, LIU Muhua, CHENG Xiangping
  2024, 40(12): 183-192. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202401003
  Abstract FullText HTML PDF
  Accounting carbon emission in the layer breeding industry of North China
  LI Dongdong, TIAN Peiyu, SUN Yingying, YANG Donghan, SU Yuao, MA Yuqing, TIAN Jing, ZHANG Weifeng, LI Yangyang
  2024, 40(12): 193-201. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202401032
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of magnetized water combined with nitrogen-preserving agents on nitrogen loss and microbial communities during composting
  DUAN Manli, XU Hongbo, LI Mingxiu, WU Shuang, CHEN Haonan, WANG Quanjiu, ZHOU Beibei
  2024, 40(12): 202-212. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202401002
  Abstract FullText HTML PDF
  Analysis of the key generic technologies for the utilization of maize stovers based on bibliometrics
  CHEN Li, LAI Youchun, CHEN Shuaiyu, MA Mingxu, ZHOU Yuguang, HAN Yi, FENG Huanhuan, ZHENG Yongjun
  2024, 40(12): 224-236. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202402034
  Abstract FullText HTML PDF
  Coupling relationship between rural settlements and rural population and its spatiotemporal characteristics in Zhejiang Province of China
  YUAN Shaofeng, ZHANG Yu, FU Jinwei, ZHU Congmou
  2024, 40(12): 237-245. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202402111
  Abstract FullText HTML PDF
  Logical correlation, realistic contradictions and path optimization for promoting grain production through cultivated land utilization under carbon emission constraints
  CHENG Peng, LIU Ke, ZHANG Yang, TANG Houtian, WU Shiman, XIANG Meilai
  2024, 40(12): 246-254. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202311126
  Abstract FullText HTML PDF
  Co-production of lactic acid and short-chain fatty acids from fruit and vegetable wastes by repeated-batch fermentation
  LIU Huiliang, WU Di, WANG Zhi, ZHEN Feng, LI Ying, KONG Xiaoying, XING Tao, SUN Yongming
  2024, 40(12): 255-263. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202309042
  Abstract FullText HTML PDF
  Simulation and experiment of heat and moisture transfer during ventilated drying process in maize grain pile
  WU Shuaiqiang, REN Guangyue, ZHANG Yongli, ZHU Guangfei, BAI Yansong, SHI Jianfang, XIE Qizhen, SHAO Guang, DUAN Xu
  2024, 40(12): 264-275. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202402062
  Abstract FullText HTML PDF
  Optimization of the production process and quality evaluation of mulberry-purple potato compound freeze-dried fruit blocks
  ZHOU Yan, LI Xin, DONG Hao, LI Lingling, LIU Yuxing, YANG Wanting, CHENG Shaobo, CHEN Guogang
  2024, 40(12): 276-285. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202312080
  Abstract FullText HTML PDF
  Deterioration and regulation of the flavor quality of nutrition package by gas chromatography-ion mobility spectrometry
  YUAN Zihan, ZHU Chunyan, CHEN Hunan, CHEN Dong, LIN Songyi
  2024, 40(12): 286-294. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202401124
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of different wall materials on the physicochemical properties and stability of ARA oil microcapsules
  LI Meng, ZHANG Qin, ZHENG Shulei, MIN Junning, GAO Wenhao, REN Haowei, LIU Ning
  2024, 40(12): 295-303. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202401224
  Abstract FullText HTML PDF
  Determination of total arsenic and inorganic arsenic content in 54 kinds of “Medicine Food Homology” plants from China
  LU Zhi, LOU Xinman, TIAN Huaixiang, YU Haiyan, LIAO Hanxue, TIAN Tonghui, LI Yaxian
  2024, 40(12): 304-312. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202311183
  Abstract FullText HTML PDF

  • Online First
  • Recommended articles
  • Hot articles

  More+
  More+
   More+