column
  Research progress in the technology and equipment for potato mechanized harvesting and impurity removal
  WEI Zhongcai, WANG Yewei, SU Guoliang, ZHANG Xiangcai, WANG Xianliang, CHENG Xiupei, LI Xueqiang, JIN Chengqian
  2024, 40(10): 1-13. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202311148
  Abstract FullText HTML PDF
  Active disturbance rejection control of permanent magnet hub motor based on sigmoid filter
  QUAN Li, LIU Shilong, ZHU Xiaoyong, ZHANG Chao, DU Yi, XU Lei, ZHANG Li
  2024, 40(10): 14-23. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202311094
  Abstract FullText HTML PDF
  Feedforward stabilized speed control of driverless tractor based on DEM
  WU Caicong, GAO Xingyu, WU Sixian, LIANG Yonghao, XU Haisong, ZHAI Weixin
  2024, 40(10): 24-31. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202401181
  Abstract FullText HTML PDF
  Adaptive preview tracking fuzzy control algorithm for tracked vehicles
  WANG Fa´an, WANG Boyang, ZHANG Zhaoguo, XIE Kaiting, LI Annan, NI Chang, FANG Hanyu
  2024, 40(10): 32-43. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202401039
  Abstract FullText HTML PDF
  Design and test of the skateboard support device for crawler float-type lotus root excavator
  WANG Hongchang, CHEN Long, LI Zhengbo, TANG Nanrui, LIU Wanru, PEI Lei, DING Kaiquan, HUANG Haidong, ZHANG Guozhong
  2024, 40(10): 44-54. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202311056
  Abstract FullText HTML PDF
  Structural optimization and test of the roll type tillage residual film recovery components using FEM-SPH coupling
  ZHANG Xuejun, GUO Lei, SHI Zenglu, YAN Jinshan, LIU Xiaopeng, ZHANG Chaoshu, LIU Lei
  2024, 40(10): 55-65. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202310028
  Abstract FullText HTML PDF
  Edge curve fitting and optimization of the wave-type cutting disc for castor
  KONG Fanting, WU Teng, ZHANG Bin, ZHAO Huayang, SUN Yongfei, CHEN Changlin, XIE Qing
  2024, 40(10): 66-75. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202311048
  Abstract FullText HTML PDF
  Design and testing of the front filter for the self-cleaning pump based on Archimedean spiral turbine
  ZHANG Jinzhu, ZHANG Dongnan, LIU Ningning, LI Miao, WANG Yue, WANG Zhenhua, LI Yunxia
  2024, 40(10): 76-84. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202310180
  Abstract FullText HTML PDF
  Distributed drive adaptive skid control of facility horticulture mobile platform
  CHEN Feng, DING Junjie, LUO Zhitao, ZHENG Enlai, LU Yingtao, WANG Xiaochan, SHEN Cheng, LU Zhixiong
  2024, 40(10): 85-96. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202401156
  Abstract FullText HTML PDF
  Spatiotemporal variation characteristics and forecast model construction of high-temperature heat damage intensity in rice
  XU Min, XU Jingwei, XU Meng, XU Yifei
  2024, 40(10): 97-106. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202403101
  Abstract FullText HTML PDF
  Improvement of the sediment transport model based on runoff erosion power in the Loess Plateau
  YU Kunxia, LI Tianyi, JIA Lu, LI Zhanbin, LI Peng, CONG Peijuan, LI Binbin
  2024, 40(10): 107-116. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202302162
  Abstract FullText HTML
  Simulating rill development in frozen black soil using 3D laser scanning
  BI Xinyu, ZHANG Zheyuan, GAO Hang, HU Yaxian, ZHANG Zhitao, LI Xianwen
  2024, 40(10): 117-127. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202309181
  Abstract FullText HTML PDF
  Phenotypic analysis and diagnosis of winter wheat drought based on BA-SVM
  PAN Xiaoyu, LI Ziming, WU Wenyong, HU Yaqi, MA Meng, GUO Aike
  2024, 40(10): 128-135. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202312142
  Abstract FullText HTML PDF
  Diagnosis of summer maize water stress based on UAV image texture and phenotypic parameters
  XIE Pingliang, ZHANG Zhitao, BA Yalan, DONG Ning, ZUO Xiyu, YANG Ning, CHEN Junying, CHENG Zhikai, ZHANG Bei, YANG Xiaofei
  2024, 40(10): 136-146. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202311031
  Abstract FullText HTML PDF
  Rapeseed seedling detection and counting based on UAV videos
  HUANG Xiaomao, ZHANG Wei, QIU Tian, ZHU Yaozong, XU Shixing, LI Wencheng
  2024, 40(10): 147-156. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202312224
  Abstract FullText HTML PDF
  Automatic purifying and generating graded samples for crop remote sensing classification using temporal-spatial-spectral fusion
  LIU Xiuyu, ZHANG Jinshui, WU Junxu, SHEN Kejian
  2024, 40(10): 157-167. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202311098
  Abstract FullText HTML PDF
  Extracting the navigation lines of crop-free ridges using improved DeepLabV3+
  YU Gaohong, WANG Yimiao, GAN Shuaihui, XU Huimin, CHEN Yijin, WANG Lei
  2024, 40(10): 168-175. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202401227
  Abstract FullText HTML PDF
  Detecting pests in cotton fields using improved YOLOv7
  SUN Jun, JIA Yilin, WU Zhaoqi, ZHOU Xin, SHEN Jifeng, WU Xiaohong
  2024, 40(10): 176-184. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202401211
  Abstract FullText HTML PDF
  Recognizing weed in rice field using ViT-improved YOLOv7
  CHEN Xueshen, WU Changpeng, DANG Peina, ZHANG Enzao, CHEN Yanxue, TANG Cunyao, QI Long
  2024, 40(10): 185-193. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202310004
  Abstract FullText HTML PDF
  Detecting tomato leaf pests and diseases using improved YOLOv7-tiny
  WANG Huizheng, SUN Liangchen, LI Xinlong, LIU Haiteng, WANG Guobin, LAN Yubin
  2024, 40(10): 194-202. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202401209
  Abstract FullText HTML PDF
  Method for degraded grassland gap localization based on super-resolution reconstruction and Transformer
  LU Jianqiang, CHANG Huhu, LAN Yubin, WANG Liang, LUO Haoxuan, HUANG Jiewei, YUAN Jiajun
  2024, 40(10): 203-212. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202401028
  Abstract FullText HTML PDF
  Construction and application of dynamic tillering model for rice population
  WANG Xiaohui, LI Xumeng, TANG Qiyuan, ZOU Dan, LUO Youyi, LI Kefu, PENG Jian, LI Can, CAO Leping
  2024, 40(10): 213-221. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202309173
  Abstract FullText HTML PDF
  A flexible and wearable sensor to monitor plant stem expansion and contraction
  YAN Xiaofei, SUN Chuanjing, DU Taisheng, CHENG Qiang
  2024, 40(10): 222-227. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202311104
  Abstract FullText HTML PDF
  Design and verification of an active ventilation strategy using the heterogeneous distribution of temperature and humidity for solar greenhouses in winter
  SONG Chengbao, LIU Pingzeng, LIU Xinghua, WEI Min, ZHANG Zhenghui, ZHANG Ziwen
  2024, 40(10): 228-238. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202401147
  Abstract FullText HTML PDF
  Methane oxidation characteristics of biochar-methanotroph amended cover soil in landfill
  LI Mingyu, SUN Wenjing, DING Wuxiu, HE Pengli, WANG Xiaoqiang, WANG Yanhong
  2024, 40(10): 239-246. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202401139
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of circulation injection quantity on the cold start and emission performance of diesel engines at the critical temperature
  LEI Jilin, LI Daoshuo, WANG Dongfang, YANG Langjian, CHEN Junlin, LIU Kang, SONG Guofu, SUN Liang, CHEN Liqiong
  2024, 40(10): 247-254. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202311060
  Abstract FullText HTML PDF
  Evolution mechanism for human-land coupling land system in the hinterland of the Three Gorges Reservoir Area from 2000 to 2020
  WANG Rong, LI Yangbing, SHAO Jing'an, ZHENG Luoshan, CHEN Yan, WANG Qingrong, ZHAO Wenxin
  2024, 40(10): 255-264. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202308151
  Abstract FullText HTML PDF
  Spatial heterogeneity in functional evaluation, spatio-temporal evolution and zoning schemes of production-living-ecological space in China
  WANG Le, XIONG Changsheng, TIAN Yu, ZHOU Binxiong
  2024, 40(10): 265-275. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202401123
  Abstract FullText HTML PDF
  Parameter optimization design and experiment of famous tea continuous carding machine
  LI Bing, FANG Saidi, ZHU Yong, FANG Lixu, ZHU Huancheng
  2024, 40(10): 276-287. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202312195
  Abstract FullText HTML PDF
  Determination of mass transfer parameters during the cooking process of pork tenderloin and their effects on Chinese cuisine
  CHEN Xiaoqing, LI Jingpeng, YU Bingyan, XIA Xu, TANG Hao, YAN Yong, DENG Li
  2024, 40(10): 288-297. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202401009
  Abstract FullText HTML PDF
  Connotation characteristics and engineering path of agricultural and rural modernization with Chinese characteristics
  Research Team of Academy of Agricultural Planning and Engineering
  2024, 40(10): 298-305. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202403042
  Abstract FullText HTML PDF
  Comprehensive prevention and control of agricultural non-point source pollution with whole factors and chain in an integrated system
  LIU Lianhua, ZHANG Qingwen, HUANG Xueliang, YAN Yan, WANG Qian, XI Bin, LI Xuran
  2024, 40(10): 306-314. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202401228
  Abstract FullText HTML PDF

  • Online First
  • Recommended articles
  • Hot articles

  More+
  More+
   More+