column
  Status analysis of biogas plants construction associated with development of live pig industry in China
  Hu Qichun, Tang Xiaoyu, Ning Ruiting, Li Qian
  2015, 31(8): 1-6. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.001
  Abstract PDF
  Microhole subsoiling decreasing soil compaction, and improving yield and seed quality of cotton
  Wang Huijie, Hao Jianping, Feng Ruiyun, Nan Yang, Yang Shuqiao, Nan Jianfu
  2015, 31(8): 7-14. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.002
  Abstract PDF
  Design and experiment on auto leveling control system of agricultural implements
  Hu Lian, Lin Chaoxing, Luo Xiwen, Yang Weiwei, Xu Yi, Zhou Hao, Zhang Zhigang
  2015, 31(8): 15-20. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.003
  Abstract PDF
  Parameter optimization and test on soil-covering mechanism of 2BF-1400 rice mulching film seeder machine
  Zhao Lijun, He Di, Zhou Fujun
  2015, 31(8): 21-26. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.004
  Abstract PDF
  Parameter optimization and test on auto guide device for disc type sugar beet harvester
  Wang Fangyan, Zhang Dongxing
  2015, 31(8): 27-33. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.005
  Abstract PDF
  Design and test on 4B-1200 type bulbus fritillariae ussuriensis medicinal material harvester
  Song Jiang, Qiu Shenglan, Wang Xinzhong
  2015, 31(8): 34-41. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.006
  Abstract PDF
  Design and experiment on electrostatic spraying system for unmanned aerial vehicle
  Ru Yu, Jin Lan, Jia Zhicheng, Bao Rui, Qian Xiaodong
  2015, 31(8): 42-47. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.007
  Abstract PDF
  Evaluation indexes of shifting quality for dual clutch transmission for tractor
  Xu Liyou, Liu Hailiang, Zhou Zhili, Wang Xinbin
  2015, 31(8): 48-53. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.008
  Abstract PDF
  Design and engineering structure analysis on paddy-field chassis steering drive axle with standard all-wheel-drive
  Liu Hongxin, Zheng Lishuang, Xu Gaowei, Wang Chen
  2015, 31(8): 54-60. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.009
  Abstract PDF
  Flow characteristic analysis of intake and end of compression for free piston engine
  Yin Ningxia, Chang Siqin
  2015, 31(8): 61-67. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.010
  Abstract PDF
  Parameter optimization and experiment of air-assisted pollination device
  Ding Suming, Xue Xinyu, Fang Jinbao, Sun Zhu, Cai Chen, Zhou Liangfu, Qin Weicai
  2015, 31(8): 68-75. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.011
  Abstract PDF
  Experiment on stress relaxation characteristics of intact rice straw during rotary compression
  Lei Junle, Wang Defu, Zhang Quanchao, Yang Xing, Li Liqiao, Li Chao
  2015, 31(8): 76-83. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.012
  Abstract PDF
  Design and numerical simulation of cooling circuit in magnetic pumps
  Tan Linwei, Shi Weidong, Kong Fanyu, Zhang Desheng
  2015, 31(8): 84-91. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.013
  Abstract PDF
  Cracking reason for Francis turbine blades based on transient fluid structure interaction
  Wu Guangkuan, Luo Xingqi, Feng Jianjun, Li Wenfeng
  2015, 31(8): 92-98. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.014
  Abstract PDF
  Wavelet energy features of acoustic emission signals under centrifugal pump cavitation conditions
  Liu Zhong, Zou Shuyun, Li Zhipeng, Ju Wei
  2015, 31(8): 99-103. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.015
  Abstract PDF
  Simulation optimization and test of fire extinguisher funnel based on CFD-DEM coupling method
  Jiang Meisheng, Li Heng, Li Linshu, Peng Kai, Wang Shunxi
  2015, 31(8): 104-111. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.016
  Abstract PDF
  Electro-hydraulic brake control method for hybrid electric vehicle during process of downhill assist control
  Han Yunwu, Luo Yugong, Li Keqiang, Chen Long
  2015, 31(8): 112-118. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.017
  Abstract PDF
  Fuzzy anti-slip control based on optimal slip control
  Feng Yanbiao, Yang Jue, Ji Zhiyi, Zhang Wenming
  2015, 31(8): 119-125. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.018
  Abstract PDF
  Propagation and closure law of desiccation cracks of loamy clay during cyclic drying-wetting process
  Li Wenjie, Zhang Zhanyu, Wang Ce, Zhu Wenyuan, Chen Yu
  2015, 31(8): 126-132. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.019
  Abstract PDF
  Biological traits on corn straw interlayer in improving saline-alkali soil
  Fan Fu, Zhang Qingguo, Tai Jicheng, Hou Mihong, Sun Dezhi, Wang Shanshan, Zhang Jianan
  2015, 31(8): 133-139. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.020
  Abstract PDF
  Changes of soil respiration of paddy fields with water-saving irrigation and its influencing factors analysis
  Yang Shihong, Wang Yijiang, Xu Junzeng, Liu Xiaoyin
  2015, 31(8): 140-146. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.021
  Abstract PDF
  Scale transformation of utilization coefficient of irrigation water in riverine irrigation district
  Yu Shuang'en, Yu Zhiheng, Guo Jie, Gu Jing, Li Yuwei, She Dongli
  2015, 31(8): 147-151. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.022
  Abstract PDF
  Analysis on characteristics of temporal-spatial potential evapotranspiration distribution in Gansu based on cloud mode
  Yin Changchen, Qi Guangping, Kang Yanxia
  2015, 31(8): 152-158. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.023
  Abstract PDF
  Spatial and temporal variations of rainfall erosivity on Pearl River basin during 1960-2012
  Lai Chengguang, Chen Xiaohong, Wang Zhaoli, Zhao Shiwei, Wu Xushu, Yu Haixia
  2015, 31(8): 159-167. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.024
  Abstract PDF
  Changes in soil surface microrelief of purple soil under different slope gradients and its effects on soil erosion
  Zheng Zicheng, Qin Feng, Li Tingxuan
  2015, 31(8): 168-175. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.025
  Abstract PDF
  Application of variable fuzzy pattern recognition method on landslide stability assessment
  Guo Wenzhao, Liu Yakun, Xu Xiangzhou, Li Min
  2015, 31(8): 176-182. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.026
  Abstract PDF
  Effects of typical tree species and abiotic factors on hydrologic characters of forest litter in Beijing
  Niu Yong, Liu Honglu, Zhang Zhiqiang
  2015, 31(8): 183-189. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.027
  Abstract PDF
  Remote sensing monitoring of changes in winter wheat area in North China Plain from 2001 to 2011
  Wang Xue, Li Xiubin, Tan Minghong, Xin Liangjie
  2015, 31(8): 190-199. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.028
  Abstract PDF
  Design and development of near field communication intelligent data acquisition terminal system in fresh agricultural product supply chain
  Sun Xu, Yang Yinsheng, Liu Chunxia, Guo Hongpeng
  2015, 31(8): 200-206. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.029
  Abstract PDF
  Prediction model of phosphorus content for citrus leaves during different growth periods based on hyperspectrum
  Yue Xuejun, Quan Dongping, Hong Tiansheng, Wei Xiang, Liu Yongxin, Wang Jian
  2015, 31(8): 207-213. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.030
  Abstract PDF
  Disturbance compensation controller algorithm and implementation for buck converters
  Ding Shihong, Wang Jiadian, Huang Zhenyue, Zhao Dean
  2015, 31(8): 214-220. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.031
  Abstract PDF
  Establishment of thermo viscoplastic constitutive model for straw biomass briquetting
  Sun Qixin, Chen Shufa, Dong Yuping
  2015, 31(8): 221-226. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.032
  Abstract PDF
  Effects of ash forming temperature on water-soluble fraction of biomass ash and it's elements
  He Fang, Yu Rujun, Zhang Yi, Zhu Jiying, Gao Zhenqiang, Sun Peng
  2015, 31(8): 227-232. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.033
  Abstract PDF
  Well-facilitied capital farmland construction based on cultivated land comprehensive quality
  Zhu Chuanmin, Hao Jinmin, Chen Li, Shuang Wenyuan, Liu Pinghui
  2015, 31(8): 233-242. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.034
  Abstract PDF
  Agro-ecosystem value connotation based on watershed land use
  Fu Yicheng, Du Xia, Peng Wenqi, Dong Fei
  2015, 31(8): 243-250. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.035
  Abstract PDF
  Effect of high intensity pulsed electric fields on physical changes of fishbone liquid
  He Guidan, Yin Yongguang, Yan Xiaoxia, Yu Qingyu
  2015, 31(8): 251-256. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.036
  Abstract PDF
  Preparation of low-methoxyl pectin by high hydrostatic pressure-assisted with enzyme methods
  Zhao Wenting, Guo Xingfeng, Gao Lin, Hu Xiaosong, Wu Jihong
  2015, 31(8): 257-263. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.037
  Abstract PDF
  Drying characteristics of corn in high voltage electric field
  Ji Xu, Leng Congbin, Li Haili, Li Ming, Zhang Yue, Bi Guanghong
  2015, 31(8): 264-271. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.038
  Abstract PDF
  Electric field treatment improving physicochemical properties of zein film produced by casting
  Xu Hui, Chen Ye
  2015, 31(8): 272-276. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.039
  Abstract PDF
  Freshness evaluation of sea bass using multi-sensor information fusion based on olfactory visualization and NIR spectroscopy technique
  Huang Xingyi, Guan Chao, Ding Ran, Lü Riqin
  2015, 31(8): 277-282. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.040
  Abstract PDF
  Pilot-plant test of soybean oil from enzyme-assisted aqueous extraction processing
  Han Zongyuan, Li Xiaojing, Jiang Lianzhou
  2015, 31(8): 283-289. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.041
  Abstract PDF
  Design and test of high accurately measuring equipment for NaCl water solution utilizing ultrasonic velocity with temperature correction
  Meng Ruifeng, Ma Xiaokang, Wang Zhoubo, Dong Longmei, Yang Tao, Liu Donghong
  2015, 31(8): 290-295. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.042
  Abstract PDF
  Effect of surface adsorption of microfiltration for magnetized sugarcane mixed juice on model of mass transfer
  Ma Sen, Gao Junyong
  2015, 31(8): 296-301. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.043
  Abstract PDF
  Optimization of bacterial cellulose fermentation technology with distiller's grains
  Ma Xia, Dong Yanyan, Yu Haiyan
  2015, 31(8): 302-307. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.044
  Abstract PDF
  Aging-resistant performance of flax/basalt fiber fabrics reinforced unsaturated polyester resin hybrid composites
  Yang Yuefei, Xu Jianfeng, Lai Jiajia, Zheng Feng, Song Jianbin, Yang Wenbin
  2015, 31(8): 308-314. DOI: doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.08.045
  Abstract PDF

  • Online First
  • Recommended articles
  • Hot articles

  More+
  More+
   More+