column
  Global bioenergy sustainability initiatives and implications for policy making in China
  Chang Shiyan, Kang Liping
  2017, 33(11): 1-10. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2017.11.001
  Abstract PDF
  Parameter optimization and experiment of negative pressure precision seed-metering device for wheat
  Zhao Xiaoshun, Yu Huali, Ma Yuejin, Zhang Jinguo, Sang Yongying, Huo Xiaojing
  2017, 33(11): 11-18. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2017.11.002
  Abstract PDF
  Development of corn seed directional positioning machine based on machine vision
  Wang Qiao, Chen Bingqi, Kou Chunrong, Zhu Deli, Geng Baipeng
  2017, 33(11): 19-28. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2017.11.003
  Abstract PDF
  Design of 6-DOF parallel mechanical leg of wheel-leg hybrid quadruped robot
  Qu Mengke, Wang Hongbo, Rong Yu
  2017, 33(11): 29-37. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2017.11.004
  Abstract PDF
  Design and experiment of automatic leveling control system for orchards lifting platform
  Fan Guiju, Wang Yongzhen, Zhang Xiaohui, Zhao Jinying, Song Yuepeng
  2017, 33(11): 38-46. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2017.11.005
  Abstract PDF
  Mechanism analysis and experiment on vibration harvesting of wolfberry
  He Miao, Kan Za, Li Chengsong, Wang Lihong, Yang Lantao, Wang Zhe
  2017, 33(11): 47-53. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2017.11.006
  Abstract PDF
  Biodiesel modified by catalytic transfer hydrogenation improving combustion performance
  Yuan Yinnan, Gu Meng, Dai Pengfei, Mei Deqing
  2017, 33(11): 54-59. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2017.11.007
  Abstract PDF
  Extracting weak fault characteristics with adaptive singular value decomposition and stochastic resonance
  Li Zhixing, Shi Boqiang
  2017, 33(11): 60-67. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2017.11.008
  Abstract PDF
  Transient characteristic analysis of ultra-low specific-speed centrifugal pumps during startup period under shut-off condition
  Wang Yong, Chen Jie, Liu Houlin, Shao Chang, Zhang Xiang
  2017, 33(11): 68-74. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2017.11.009
  Abstract PDF
  Prediction of vibration response for pipeline of cascade pumping station based on PSO-SVM algorithm
  Zhang Jianwei, Jiang Qi, Liu Xuanran, Ma Xiaojun
  2017, 33(11): 75-81. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2017.11.010
  Abstract PDF
  Design and experiment of high precision forest resource investigation system based on UAV remote sensing images
  Shi Jieqing, Feng Zhongke, Liu Jincheng
  2017, 33(11): 82-90. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2017.11.011
  Abstract PDF
  Mechanical analysis on frost heave damage of cast-in-place concrete trapezoidal canal considering influence of groundwater table
  Xiao Min, Wang Zhengzhong, Liu Quanhong, Wang Yi, Ge Jianrui
  2017, 33(11): 91-97. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2017.11.012
  Abstract PDF
  Influence of reservoir seepage prevention measures and drainage ditch behind dam on groundwater depth of surrounding farmland
  Mao Haitao, Wang Zhengcheng, Wang Xiaoju, Huang Qinghao, Liu Yang
  2017, 33(11): 98-107. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2017.11.013
  Abstract PDF
  Inversion and verification of salinity soil moisture using microwave radar
  Wang Xue, Liu Quanming, Qu Zhongyi, Wang Liping, Li Xiangjun, Wang Yaoqiang
  2017, 33(11): 108-114. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2017.11.014
  Abstract PDF
  Effect of tillage depth on soil physical properties and yield of winter wheat-summer maize
  Zhai Zhen, Li Yuyi, Guo Jianjun, Wang Jing, Dong Guohao, Guo Zhihui, Pang Huancheng
  2017, 33(11): 115-123. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2017.11.015
  Abstract PDF
  Quantification study of rainfall intensity and slope gradient impacts on ephemeral gully morphological characteristic on steep loessial hillslope
  Xu Ximeng, Zheng Fenli, Wu Min
  2017, 33(11): 124-132. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2017.11.016
  Abstract PDF
  Influence factor analysis related to strength and anti-erosion stability of silt slope with microbial mortar protective covering
  Shao Guanghui, Feng Jianting, Zhao Zhifeng, Liu Peng, Li Ze, Zhou Ningna
  2017, 33(11): 133-139. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2017.11.017
  Abstract PDF
  Wind tunnels test on anti-wind erosion effect of conservation tillage farmland and caragana collocated with grassland in strip
  Sun Yuechao, Ma Shuoshi, Chen Zhi
  2017, 33(11): 140-146. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2017.11.018
  Abstract PDF
  Analysis crops planting structure and yield based on GF-1 and Landsat8 OLI images
  Ouyang Ling, Mao Dehua, Wang Zongming, Li Huiying, Man Weidong, Jia Mingming, Liu Mingyue, Zhang Miao, Liu Huanjun
  2017, 33(11): 147-156. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2017.11.019
  Abstract PDF
  Scheduling optimization for rural micro energy grid multi-energy flow based on improved crossbreeding particle swarm algorithm
  Zhang Xin, Zhang Man, Wang Weizhou, Yang Jianhua, Jing Tianjun
  2017, 33(11): 157-164. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2017.11.020
  Abstract PDF
  Crop rows detection based on image characteristic point and particle swarm optimization-clustering algorithm
  Jiang Guoquan, Yang Xiaoya, Wang Zhiheng, Liu Hongmin
  2017, 33(11): 165-170. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2017.11.021
  Abstract PDF
  Algorithm and realization for cattle face contour extraction based on computer vision
  Cai Cheng, Song Xiaoxiao, He Jinrong
  2017, 33(11): 171-177. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2017.11.022
  Abstract PDF
  Optimization experiment of light transmittance and active lighting mechanism of solar greenhouse
  Zhang Yong, Zou Zhirong
  2017, 33(11): 178-186. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2017.11.023
  Abstract PDF
  Sun-tracking multi-layer stereo-cultivation system improving light and temperature environment and increasing yield for strawberry
  Wang Chungling, Song Weitang, Zhao Shumei, Qu Mingshan
  2017, 33(11): 187-194. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2017.11.024
  Abstract PDF
  Straw substrate with decomposition agent improving seedling quality and yield of machine-transplanted rice
  Lü Weisheng, Huang Guoqiang, Shao Zhengying, Zeng Yongjun, Shi Qinghua, Pan Xiaohua, Wei Saijin
  2017, 33(11): 195-202. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2017.11.025
  Abstract PDF
  Agricultural eco-environment efficiency and shadow price measurement in Three Gorges Reservoir area under non-point source pollution constraints
  Li Nanjie, Xiao Xincheng, Cao Guoyong, He Binghui
  2017, 33(11): 203-210. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2017.11.026
  Abstract PDF
  Analysis on characterization of heterogeneities and uncertainty for non-point source pollution loads at different basin scales
  Wang Kang, Ran Ning, Zhang Renduo, Lin Zhongbin
  2017, 33(11): 211-218. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2017.11.027
  Abstract PDF
  Heating characteristics and field control effect of rapid citrus huanglongbing steam heat treatment
  Jia Zhicheng, Ehsani Reza, Zheng Jiaqiang, Xu Linyun, Zhou Hongping, Ding Rui
  2017, 33(11): 219-225. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2017.11.028
  Abstract PDF
  Pilot scale test on removal effect of odor from pig manure and carcass composting by biofiltration
  Shang Bin, Zhou Tanlong, Dong Hongmin, Tao Xiuping, Li Lulu, Liu Yang
  2017, 33(11): 226-232. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2017.11.029
  Abstract PDF
  Influences of different technological strategies on performance of anaerobic co-digestion of pig manure with straw in solid-state
  Song Xiangyu, Zhang Keqiang, Fang Fang, Kong Dewang, Liang Junfeng, Du Lianzhu
  2017, 33(11): 233-239. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2017.11.030
  Abstract PDF
  Experiment on performance of all-glass vacuum tube solar array heating system
  Li Jinping, Kong Ying, Xu Zhe, Si Zetian
  2017, 33(11): 240-247. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2017.11.031
  Abstract PDF
  Experiment on characteristics of continuous heat absorption/release for pumping and recharging in same thermal well
  Song Wei, Ni Long, Yao Yang
  2017, 33(11): 248-253. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2017.11.032
  Abstract PDF
  Effects of fan cavities on fluid flow and heat transfer in helical and straight mini-channels of heat exchanger
  Feng Zhenfei, Zhu Li, Lin Qingyu, Li Huan, Liu Penghui, Hu Huayu, Yang Mei, Huang Zuqiang
  2017, 33(11): 254-261. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2017.11.033
  Abstract PDF
  National land spatial pattern distribution method based on ecological carrying capacity
  Ye Jing, Xie Qiaoqiao, Tan Ningyan
  2017, 33(11): 262-271. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2017.11.034
  Abstract PDF
  Urban expansion steady-state index of urban expansion based on remote sensing and GIS and its applications
  Zhao Guoliang, Zheng Xinqi, Liu Dongya, Liu Fei
  2017, 33(11): 272-281. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2017.11.035
  Abstract PDF
  Design and experiment of continuous single grain typed on-line grain moisture test apparatus
  Wu Huichang, Xie Huanxiong, Hu Zhichao, Gu Fengwei, You Zhaoyan, Yan Jianchun, Wei Hai
  2017, 33(11): 282-290. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2017.11.036
  Abstract PDF
  Effect of different drying methods on flavor components of Chinese shrimp
  Cai Luyun, Nian Linyu, Cao Ailing, Li Dongmei, Li Xiuxia, Lü Yanfang, Yi Yuting, Li Jianrong
  2017, 33(11): 291-298. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2017.11.037
  Abstract PDF
  Effects of heat denaturation degree of soybean protein on gel property of instant soybean curd
  Tao Ruqing, Xia Ning, Teng Jianwen, Wei Baoyao
  2017, 33(11): 299-305. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2017.11.038
  Abstract PDF
  Discussion on method of nonlinear fitting dry and wet edges of LST/ NDVI feature space better than traditional linear fitting method
  Wang Xinghan, Cong Peitong, Kang Qing, Fu Qinghua, Liu Chaoqun, Wang Xiaogang
  2017, 33(11): 306-314. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2017.11.039
  Abstract PDF

  • Online First
  • Recommended articles
  • Hot articles

  More+
  More+
   More+