column
  Utilization of livestock manure in Denmark and its inspiration for planting-breeding combined circular agricultural development in China
  Sui Bin, Meng Haibo, Shen Yujun, Ding Jingtao, Wang Jian
  2018, 34(12): 1-7. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.12.001
  Abstract PDF
  Effect of double seed-filling chamber structure of combined type-hole metering device on filling properties
  Zhang Minghua, Wang Zaiman, Luo Xiwen, Jiang Enchen, Dai Yizheng, Xing He, Wang Baolong
  2018, 34(12): 8-15. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.12.002
  Abstract PDF
  Parameter optimization and experiment of air-assisted centralized seed-metering device of direct seeding machine for rape and wheat
  Lei Xiaolong, Liao Yitao, Cong Jinling, Wang Lei, Zhang Qingsong, Liao Qingxi
  2018, 34(12): 16-26. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.12.003
  Abstract PDF
  Plug damage detection and parameter optimization of picking up cucumber seedlings from tray cells based on Micro-CT
  Liu Yang, Mao Hanping, Han Lühua, Xu Jingyun, Ma Guoxin, Li Yaxiong
  2018, 34(12): 27-34. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.12.004
  Abstract PDF
  Plug hole positioning and seedling shortage detecting system on automatic seedling supplementing test-bed for vegetable plug seedlings
  Wang Yongwei, Xiao Xize, Liang Xifeng, Wang Jun, Wu Chuanyu, Chen Jiankang
  2018, 34(12): 35-41. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.12.005
  Abstract PDF
  Improvement of potato harvester with two segment of vibration and wave separation
  Wei Zhongcai, Li Hongwen, Sun Chuanzhu, Li Xueqiang, Liu Wenzheng, Su Guoliang, Wang Faming
  2018, 34(12): 42-52. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.12.006
  Abstract PDF
  Design and test of end-effector for navel orange picking robot
  Xu Liming, Liu Xudong, Zhang Kailiang, XingJiejie, Yuan Quanchun, Chen Junwei, Duan Zhuangzhuang, Ma Shuai, Yu Changchang
  2018, 34(12): 53-61. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.12.007
  Abstract PDF
  Design and parameter optimization of earthworm-like multi-function opener
  Jia Honglei, Zheng Jian, Zhao Jiale, Guo Mingzhuo, Zhuang Jian, Wang Zenghui
  2018, 34(12): 62-71. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.12.008
  Abstract PDF
  Analysis and experiment on strength and vibration characteristics of corn stubble plucking mechanism
  Zhang Jiaxi, Yang Cheng, Zhang Li, Jiang Yongxin, Wang Chunyao
  2018, 34(12): 72-78. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.12.009
  Abstract PDF
  Soil amelioration by deep ploughing of different machineries and its effect on promoting crop growth and yield
  Gao Zhongchao, Song Baiquan, Wang Cuiling, Gao Wenchao, Zhang Lili, Sun Lei, Hao Xiaoyu, Liu Feng
  2018, 34(12): 79-86. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.12.010
  Abstract PDF
  Cavitation characteristics of tip leakage vortex and suction-side-perpendicular vortices in axial flow pump
  Shen Xi, Zhang Desheng, Liu An, Jin Yongxin, Chen Jian, Shi Weidong
  2018, 34(12): 87-94. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.12.011
  Abstract PDF
  Hydraulic performance of low specific-speed centrifugal pump with compound impeller during stopping period
  Zhang Yuliang, Zhu Zuchao, Li Wenguang, Zhou Zhaozhong, Xiao Junjian
  2018, 34(12): 95-103. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.12.012
  Abstract PDF
  Research progress on airflow characteristics and field pesticide application system of rotary-wing UAV
  Li Jiyu, Lan Yubin, Shi Yeyin
  2018, 34(12): 104-118. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.12.013
  Abstract PDF
  Modeling and estimation of field undisturbed soil salt based on hyperspectra under removal of moisture factor
  Chen Hongyan, Zhao Gengxing, Li Yuhuan, Li Hua, Gai Yuefeng
  2018, 34(12): 119-125. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.12.014
  Abstract PDF
  Soil moisture preservation and improving of crop yield in dry land under long-term wheat/maize rotation
  Zhang Yujiao, Wang Hao, Wang Shulan, Wang Rui, Li Jun, Wang Xiaoli
  2018, 34(12): 126-136. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.12.015
  Abstract PDF
  Remote sensing evaluation of drought degree based on threshold-optimized fuzzy majority voting model
  Dong Ting, Ren Dong, Meng Lingkui, Zhang Wen, Shao Pan
  2018, 34(12): 137-145. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.12.016
  Abstract PDF
  Single fertilization of urea in root zone improving crop yield, nutrient uptake and use efficiency in summer maize
  Jiang Chaoqiang, Wang Huoyan, Lu Dianjun, Zhou Jianmin, Wang Shiji, Zu Chaolong
  2018, 34(12): 146-153. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.12.017
  Abstract PDF
  Crack development rule of expensive soil and its influence factors in river slope of Project of Leasing Water from Yangtze to Huai River
  Li Guowei, Li Yashuai, Yuan Junping, Wu Jiantao, Cao Xueshan, Wu Shaofu
  2018, 34(12): 154-161. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.12.018
  Abstract PDF
  Seismic response characteristics of canal in northern cold regions
  Ou Erfeng, Li Shuangyang, Liu Deren
  2018, 34(12): 162-170. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.12.019
  Abstract PDF
  Spatio-temporal pattern of impacts of vegetation on controlling sand-dust weather in Beijing-Tianjin Sandstorm Source Control Project
  Cui Xiao, Zhao Yuanyuan, Ding Guodong, Xin Zhongbao, Gao Guanglei, Yu Minghan
  2018, 34(12): 171-179. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.12.020
  Abstract PDF
  Design and experiment of rice program control germination system in cold region based on internet of things
  Luo Bin, Pan Dayu, Gao Quan, Chen Quan, Hou Peichen, Song Peng, Wang Cheng
  2018, 34(12): 180-185. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.12.021
  Abstract PDF
  Disease recognition system for greenhouse cucumbers based on deep convolutional neural network
  Ma Juncheng, Du Keming, Zheng Feixiang, Zhang Lingxian, Sun Zhongfu
  2018, 34(12): 186-192. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.12.022
  Abstract PDF
  Segmentation method for cotton canopy image based on improved fully convolutional network model
  Liu Libo, Cheng Xiaolong, Lai Junchen
  2018, 34(12): 193-201. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.12.023
  Abstract PDF
  Field rice panicle segmentation based on deep full convolutional neural network
  Duan Lingfeng, Xiong Xiong, Liu Qian, Yang Wanneng, Huang Chenglong
  2018, 34(12): 202-209. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.12.024
  Abstract PDF
  Remote sensing identification of coastal zone mariculture modes based on association-rules object-oriented method
  Wang Fang, Xia Lihua, Chen Zhibin, Cui Wenjun, Liu Zhigen, Pan Cuihong
  2018, 34(12): 210-217. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.12.025
  Abstract PDF
  Aerodynamic optimization and experiment of horizontal axis wind turbine for low wind speed
  Tang Xinzi, Sun Songfeng, Li Pengcheng, Lu Xinyu, Peng Ruitao
  2018, 34(12): 218-223. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.12.026
  Abstract PDF
  Optimal collector angle by test on heat collection performance of solar chimney power plant system
  Nie Jing, Tian Rui, Cai Qilong, Gao Hong, Guo Zirui, Zhang Weiwei
  2018, 34(12): 224-229. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.12.027
  Abstract PDF
  Intelligent control of degree of superheat for direct-expansion solar-assisted heat pump based on electronic expansion valve opening
  Kong Xiangqiang, Dong Shandong, Jiang Kailin, Tang Xueshan, Li Ying
  2018, 34(12): 230-235. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.12.028
  Abstract PDF
  Effect of total solid content on biogas production from rape stalk and chicken manure with different mixing ratios
  Ma Xuguang, Jiang Tao, Tang Qiong, Chang Jiali, Luo Tao, Mei Zili
  2018, 34(12): 236-244. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.12.029
  Abstract PDF
  Passivating effect of passivating agent on heavy metal As in biogas residues from anaerobic fermentation of pig manures
  Li Yi, Qu Zhuangzhuang, Liu Yanjie, Yu Jiaqi, Lu Danni, Zhang Zhen, Yi Weiming
  2018, 34(12): 245-250. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.12.030
  Abstract PDF
  Physico-chemical properties of hyperthermophilic composting from livestock manures and its effects on growth of Chinese cabbage
  Cao Yun, Huang Hongying, Wu Huashan, Sun Jinjin, Xu Yueding, Chang Zhizhou
  2018, 34(12): 251-257. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.12.031
  Abstract PDF
  Estimatioin of ecological storage and its comprehensive response evaluation to land use transformation in coal mining area
  Xu Zhanjun, Feng Junfang, Cheng Pan, Zhang Yuan
  2018, 34(12): 258-266. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.12.032
  Abstract PDF
  Layout optimization of rural settlements in mountainous areas based on farming radius analysis
  Li Xuedong, Yang Yue, Yang Bo, Zhao Tao, Yu Zhenrong
  2018, 34(12): 267-273. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.12.033
  Abstract PDF
  Integrated features and benefits of livelihood capital of farmers after land transfer based on livelihood transformation
  Zhang Shichao, Zheng Dongsheng, Jiang Jiajia
  2018, 34(12): 274-281. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.12.034
  Abstract PDF
  Design and application of ozone detoxification equipment for patulin in contaminated apple juice
  Diao Enjie, Liu Wei, Wang Yue, Hao Jiarong, Wang Fei, Wang Chenlin, Zhou yue, Liu Limeng, Li Xiangyang
  2018, 34(12): 282-287. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.12.035
  Abstract PDF
  Influences from tea seed storage time on production rate and quality of tea seed crude oil
  Jiang Jinzhong, Yang Pengming, Luo Jianhong, Luo Guangyi, Wang Zibu
  2018, 34(12): 288-293. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.12.036
  Abstract PDF
  Improvement on structure and adsorption of insoluble dietary fiber from garlic straw induced by ultrasound
  Huang Liurong, Chen Tian, Zhao Yunshu, Li Xuan, Chen Wenwen
  2018, 34(12): 294-299. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.12.037
  Abstract PDF
  Effect of temperature on color and tea pigment content of fermented tea leaves
  Hua Jinjie, Yuan Haibo, Yao Yuefeng, Jiang Yongwen, Wang Jinjin
  2018, 34(12): 300-308. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.12.038
  Abstract PDF

  • Online First
  • Recommended articles
  • Hot articles

  More+
  More+
   More+