column
  Development of layered fertilizer amount adjustment device of pneumatic centralized variable fertilizer system
  Yang Qinglu, Wang Qingjie, Li Hongwen, He Jin, Lu Caiyun, Yu Changchang, Lou Shangyi, Wang Yingbo
  2020, 36(1): 1-10. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.01.001
  Abstract PDF
  Design and experiment of tooth chain compound residual film recovery machine
  Xie Jianhua, Tang Wei, Cao Silin, Han Yingjie, Zhang Yi, Yang Yuxin, Li Kaijie
  2020, 36(1): 11-19. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.01.002
  Abstract PDF
  Simulation analysis and test on suppression operation process of ridging and film covering machine with full-film double-furrow
  Zhang Shilin, Zhao Wuyun, Dai Fei, Song Xuefeng, Qu Jiangfei, Zhang Fengwei
  2020, 36(1): 20-30. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.01.003
  Abstract PDF
  Experiment and optimization of sub-soil liquid fertilizer injection device
  Zhang Dongguang, Zuo Guobiao, Tong Jin, Zhang Zhihong
  2020, 36(1): 31-39. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.01.004
  Abstract PDF
  Calibration of discrete element simulation parameters of grapevine antifreezing soil and its interaction with soil-cleaning components
  Ma Shuai, Xu Liming, Yuan Quanchun, Niu Cong, Zeng Jian, Chen Chen, Wang Shuoshuo, Yuan Xunteng
  2020, 36(1): 40-49. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.01.005
  Abstract PDF
  Design and experiment of test bench for garlic bulbil adjustment and seeding based on bilateral image identification
  Hou Jialin, Tian Lin, Li Tianhua, Niu Ziru, Li Yuhua
  2020, 36(1): 50-58. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.01.006
  Abstract PDF
  Effect of different fertilizer shape characteristics on fertilizer sphericity
  Zhang Hongjian, Shi Shaojun, Liu Shuangxi, Wang Zhen, Mu Junlin, Wang Jinxing
  2020, 36(1): 59-66. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.01.007
  Abstract PDF
  Analysis of transient pressure pulsation during hydraulic retarder starting process
  Liu Houlin, Zhang Lixin, Dong Liang, Liu Jiawei
  2020, 36(1): 67-73. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.01.008
  Abstract PDF
  Influence of middle pier lengths on hydraulic characteristic of outlet conduit in pump system with slanted extension shaft
  Xu Lei, Xia Bin, Shi Wei, Liu Jun, Yan Shikai, Lu Linguang
  2020, 36(1): 74-81. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.01.009
  Abstract PDF
  Speed changing control strategy for improving tractor fuel economy
  Zhang Mingzhu, Wang Jiezhong, Wang Jianhua, Guo Zhanzheng, Guo Fuqiang, Xi Zhiqiang, Xu Jiajun
  2020, 36(1): 82-89. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.01.010
  Abstract PDF
  Elastic foundation beam unified model for ice and frost damage concrete canal of water delivery under ice cover
  Ge Jianrui, Wang Zhengzhong, Niu Yonghong, Wang Yi, Xiao Min, Liu Quanhong, Jiang Haoyuan
  2020, 36(1): 90-98. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.01.011
  Abstract PDF
  Effects of land restoration years on physical properties of rocky desertified soil in trough valley of the southeast China karst region
  Li Jianming, Wang Zhigang, Wang Aijuan, Wang Jiale, Wang Ke, Liu Chenxi, Cui Hao, Zhang Pingcang
  2020, 36(1): 99-108. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.01.012
  Abstract PDF
  Effects and analysis of straw returning on subsoil microbial community structure in black soil
  Cong Ping, Wang Jing, Dong Jianxin, Li Yuyi, Liu Na, Pang Huancheng
  2020, 36(1): 109-118. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.01.013
  Abstract PDF
  Uniform fertilization method based on differential pressure tank
  Hu Xinyu, Yan Haijun, Chen Xin
  2020, 36(1): 119-127. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.01.014
  Abstract PDF
  Spatio-temporal evolution and driving forces of rainfall use efficiency in land restoration
  Wang Jing, Yao Shunbo, Liu Tianjun
  2020, 36(1): 128-137. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.01.015
  Abstract PDF
  Characteristics of soil wind erosion in new reclaimation land of Mu Us sandy land, China
  Zhou Yanguang, Wu Zifeng, Hu Rina, Li Hongyue, Wang Zhuoran, Hasi Eerdun
  2020, 36(1): 138-147. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.01.016
  Abstract PDF
  Estimation methods of phreatic evaporation for different textures in bare soil area
  Liu Peigui, Xia Yan, Shang Manting
  2020, 36(1): 148-153. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.01.017
  Abstract PDF
  Vulnerability of drought disaster of maize in China based on AquaCrop model
  Xu Kun, Zhu Xiufang, Liu Ying, Hou Chenyao
  2020, 36(1): 154-161. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.01.018
  Abstract PDF
  Rice growth model in China based on growing degree days
  Su Lijun, Liu Yunhe, Wang Quanjiu
  2020, 36(1): 162-174. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.01.019
  Abstract PDF
  Spatial distribution of soil salinity in Ugan-Kuqa River delta oasis based on environmental variables
  Meng Lina, Ding Jianli, Wang Jingzhe, Ge Xiangyu
  2020, 36(1): 175-181. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.01.020
  Abstract PDF
  Atmospheric correction method of GF-1 data based on Landsat8 product algorithm flow
  Zhang Xiaoyue, Li Linlin, Wang Ying, Zhang Qi, Li Guochun
  2020, 36(1): 182-192. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.01.021
  Abstract PDF
  An extraction xylem images of Caragana stenophylla Pojark based on K-means clustering and circle structure extraction algorithm
  Wang Haichao, Zong Zheying, Zhang Wenxia, Yin Xiaofei, Wang Xiaorong, Zhang Haijun, Liu Yanqiu, Shi Xin, Wang Chunguang
  2020, 36(1): 193-199. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.01.022
  Abstract PDF
  Correlation analysis and modeling of water quality indexes for swine breeding wastewater
  Zhou Hao, Xu Aijun, Zhou Suyin
  2020, 36(1): 200-207. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.01.023
  Abstract PDF
  Processing capacity of phosphogypsum in rice husk-chicken manure high-temperature composting system
  Xu Zhi, Zhang Yong, Chen Xuejiao, Wang Yuyun
  2020, 36(1): 208-213. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.01.024
  Abstract PDF
  Effects of intermittent irrigation on reactive transport behavior of chlorpyrifos in paddy field
  Liu Huiyun, Guan Zhuo, Cheng Jianhua, Tang Xiangyu, Xian Qingsong
  2020, 36(1): 214-220. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.01.025
  Abstract PDF
  Review on rice contamination and its remediation methods by radioactive nuclides in Japan
  Gao Qi, Lin Han, Guan Yingxue, Wang Xiaowen, Zhang Junwei, Xue Youlin
  2020, 36(1): 221-227. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.01.026
  Abstract PDF
  Ammonia volatilization from winter wheat cropland in Northern China based on a literature analysis
  Kang Fei, Meng Fanqiao
  2020, 36(1): 228-234. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.01.027
  Abstract PDF
  Design and experiment of portable thermoelectric power generation system in greenhouse
  Wang Lishu, Wang Lijiao, Qiao Shuaixiang, Xu Yanlin, Jia Hongdan, Xie Xinze
  2020, 36(1): 235-244. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.01.028
  Abstract PDF
  Regulation for energy-saving operation of energy supply system in plant factory with energy-storage ground-source heat pump
  Shi Huixian, An Wenting, Xu Detian, Tian Qinyu, Zhang Zhonghua, Ren Yike, Ouyang Sanchuan
  2020, 36(1): 245-251. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.01.029
  Abstract PDF
  Feasibility comparison and optimization on a loop-heat-pipe type PV/T heat pump water heating system in different climatic regions
  Li Hong, Wang Meifang, Zhang Man
  2020, 36(1): 252-256. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.01.030
  Abstract PDF
  Effect of electric field on flow boiling pressure drop characteristics of R141b in microchannel
  Luo Xiaoping, Peng Zizhe, Liu Qian, Guo Feng, Zhang Jinxin
  2020, 36(1): 257-265. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.01.031
  Abstract PDF
  Effects of acid treatment conditions on pyrolysis characteristics of corn stovers
  Zhou Zhen, Xiang Ruilong, Tian Hong
  2020, 36(1): 266-273. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.01.032
  Abstract PDF
  Effects of lignin species and catalyst addition on pyrolysis products
  Ma Zhongqing, Wang Junhao, Huang Ming, Cai Wei, Xu Jialong, Yang Youyou
  2020, 36(1): 274-282. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.01.033
  Abstract PDF
  Classification of village land types based on suitability and development evaluation
  Tang Xiumei, Liu Yu, Ren Yanmin
  2020, 36(1): 283-291. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.01.034
  Abstract PDF
  Performance index simulation and analysis of peanut ventilation drying in barrel-shaped fixed bed
  Yan Jianchun, Wei Hai, Xie Huanxiong, You Zhaoyan
  2020, 36(1): 292-302. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.01.035
  Abstract PDF
  Electrical properties of wheat bran structural layer powder
  Chen Zhongwei, Xia Qing, Huang Qingqing, Sun Jun, Xu Bin, Jiang Song
  2020, 36(1): 303-309. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.01.036
  Abstract PDF
  Effects of rinsing and mashing on physical and chemical properties of myosin in sea bass
  Lin Wanling, Liu Fangfang, Li Laihao, Wu Yanyan, Yang Shaoling, Huang Hui, Yang Xianqing, Lin Zhi
  2020, 36(1): 310-317. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.01.037
  Abstract PDF
  Antioxidantion and composition analysis of purified polygonatum sibiricum polyphenols using macroporous resin
  Wu Yonghua, Zhang Jianping, Zhao Jiechang, Chen Anhui, Shao Ying, Liu Enqi
  2020, 36(1): 318-326. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.01.038
  Abstract PDF

  • Online First
  • Recommended articles
  • Hot articles

  More+
  More+
   More+