column
  Design and experiments of pickup device of peanut harvester after cutting peanut straws
  Chen Youqing, Hu Zhichao, Wang Shenying, Cao Mingzhu, Xu Hongbo, Wang Gongpu, Yan Jianchun
  2020, 36(16): 1-8. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.16.001
  Abstract PDF
  Analysis and experiments of reciprocating cutting parameters for apple tree branches
  Kang Feng, Tong Siyuan, Zhang Hanshi, Li Wenbin, Chen Zhongjia, Zheng Yongjun
  2020, 36(16): 9-16. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.16.002
  Abstract PDF
  Multi-objective parameters optimization and experiments of six-blade differential pump driven by non-circular gear with free pitch curve
  Xu Gaohuan, Sun Peifeng, Xie Rongsheng
  2020, 36(16): 17-24. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.16.003
  Abstract PDF
  Workspace analysis and experiments of orchard platform based on D-H method
  Li Zhao, Fan Guiju, Liang Zhao, Niu Chengqiang
  2020, 36(16): 25-34. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.16.004
  Abstract PDF
  Comprehensive evaluation of periodic productivity of combined tillage mode in wheat-maize double cropping areas
  Zhang Yinping, Chi Yanjie, Wang Zhanbin, Li XiaoRan, Li Hongwen, Diao Peisong
  2020, 36(16): 35-43. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.16.005
  Abstract PDF
  Construction of SEGT cotton yield estimation model based on UAV image
  Xu Quan, Guo Peng, Qi Jiafeng, Wang Chuanjian, Zhang Guoshun
  2020, 36(16): 44-51. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.16.006
  Abstract PDF
  Effects of simulated nitrogen deposition on the Bothriochloa ischaemum community and its hydrodynamic characteristics of overland flow
  Li Panpan, Li Binbin, Wang Bing, Liu Guobin
  2020, 36(16): 52-61. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.16.007
  Abstract PDF
  Distribution characteristics of effective medium and micronutrient element contents in paddy soils of China
  Zhang Lu, Cai Zejiang, Wang Huiying, Yu Zikun, Han Tianfu, Liu Kailou, Liu Lisheng, Huang Jing, Wen Shilin, Zhang Huimin
  2020, 36(16): 62-70. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.16.008
  Abstract PDF
  Improvement of comprehensive meteorological drought index and its applicability analysis
  Chen Jianing, Sun Huaiwei, Wang Jianpeng, Liao Weihong, Chen Haorui
  2020, 36(16): 71-77. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.16.009
  Abstract PDF
  Effectiveness and efficiency of different global sensitivity analysis methods based on the VIP model
  He Lihong, Mo Xingguo, Liu Suxia
  2020, 36(16): 78-84. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.16.010
  Abstract PDF
  Effects of different water and fertilizer managements on greenhouse gas emissions of rice fields in Poyang Lake Basin
  Peng Zenglin, Cui Yuanlai, Cai Shuo, Liu Bo, Shu Yonghong
  2020, 36(16): 85-93. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.16.011
  Abstract PDF
  Variations of sap flow rate and its farmland scale improving method for spring maize in northeast China
  Huang Xi, Yang Weicai, Mao Xiaomin
  2020, 36(16): 94-102. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.16.012
  Abstract PDF
  Inversion of Pb content in soil based on iron oxide characteristic spectrum and improved genetic algorithm
  Zhang Xia, Wang Yibo, Sun Weichao, Huang Changping, Zhang Mao
  2020, 36(16): 103-109. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.16.013
  Abstract PDF
  Effects of rainfall intensity and slope on splash erosion characteristics of downslope ridge on farmland in black soil areas of Northeast China
  Zhang Xingyi, Qiao Baoling, Li Jianyu, Qi Zhi, Yan Yue, Zhen Huaicai, Hu Wei
  2020, 36(16): 110-117. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.16.014
  Abstract PDF
  Effects of precipitation on stoichiometry of biological soil crusts in a desert steppe of Northern China
  Wu Xudong, Yu Hongqian, Jiang Qi, Wang Zhanjun, He Jianlong, Ji Bo, Xu Hao
  2020, 36(16): 118-124. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.16.015
  Abstract PDF
  Seismic performance of precast light steel-desert sand lightweight aggregate concrete shear wall in Xinjiang rural areas, China
  Yuan Kang, Guo Junlin, Zhang Jiaming
  2020, 36(16): 125-133. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.16.016
  Abstract PDF
  PolSAR image classification based on polarimetric decomposition and ensemble learning
  Xiao Yan, Wang Bin, Jiang Qigang, Wen Ya
  2020, 36(16): 134-141. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.16.017
  Abstract PDF
  Detection of tomato ring spot virus based on microfluidic impedance sensor
  Li Chen, Xu Qingduo, Bian Yong
  2020, 36(16): 142-148. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.16.018
  Abstract PDF
  Method for image segmentation of cucumber disease leaves based on multi-scale fusion convolutional neural networks
  Zhang Shanwen, Wang Zhen, Wang Zuliang
  2020, 36(16): 149-157. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.16.019
  Abstract PDF
  Intelligent diagnosis of greenhouse cucumber diseases based on multi-structure parameter ensemble learning
  Gao Ronghua, Li Qifeng, Sun Xiang, Gu Jingqiu, Peng Cheng
  2020, 36(16): 158-165. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.16.020
  Abstract PDF
  Identification of multiple plant leaf diseases using neural architecture search
  Huang Jianping, Chen Jingxu, Li Kexin, Li Junyu, Liu Hang
  2020, 36(16): 166-173. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.16.021
  Abstract PDF
  Influences of south roof support position change on the skeleton structure safety in solid belly solar greenhouse
  Qi Fei, Yan Dongmei, Wei Xiaoming
  2020, 36(16): 174-181. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.16.022
  Abstract PDF
  Experimental study on optimization of directional regulation process on straw biochar
  Wang Guan, Zhao Lixin, Meng Haibo, Xu Yang, Cong Hongbin, Zhang Ying
  2020, 36(16): 182-191. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.16.023
  Abstract PDF
  Data fusion method for water quality monitoring using WSN based on improved support function
  Kuang Liang, Shi Pei, Ji Yunfeng, Ping Zhenyu, Chen Beijing
  2020, 36(16): 192-200. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.16.024
  Abstract PDF
  Analysis of tea quality and assessment of heavy metal content status in tea plantations of southern Shaanxi Province, China
  Zhao Zuoping, Fu Jing, Yue Siyu, Wang Meng, Wang Qi, Liu Zhifeng, Tang Bo, Tong Yanan
  2020, 36(16): 201-211. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.16.025
  Abstract PDF
  Research progress in environmental control key technologies, facilities and equipment for laying hen production in China
  Li Baoming, Wang Yang, Zheng Weichao, Tong Qin
  2020, 36(16): 212-221. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.16.026
  Abstract PDF
  Representative instituteCigar型捆烧技术
  Jia Jixiu, Zhao Lixin, Yao Zonglu, Huo Lili, Deng Yun, Yangwuying, Liu Guanghua
  2020, 36(16): 222-230. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.16.027
  Abstract PDF
  Soil classification in typical black soil areas of Northeast China based on Gaofen-5 images
  Meng Xiangtian, Bao Yilin, Liu Huanjun, Zhang Aiming, Liu Yunchao, Wang Dandan
  2020, 36(16): 231-238. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.16.028
  Abstract PDF
  Simulation of spatiotemporal variation of land use in mountainous-urban fringes based on improved CA-Markov model
  Wang Zhaolin, Ya Shengye, Pu Haixia, Mofakkarul Islam, Ou Ling
  2020, 36(16): 239-248. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.16.029
  Abstract PDF
  Farmland consolidation potential evaluation and consolidation zoning in mining areas
  Zhang Xinxin, Tian Huiwen, Bi Rutian
  2020, 36(16): 249-258. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.16.030
  Abstract PDF
  Influences of the ground conveying corridors on the pressure of the wall and corridor in squat silos
  Sun Weiwei, Feng Jun, Zhu Jianping, Zhang Xudong, Yi Jianrong, Wang Lei
  2020, 36(16): 259-266. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.16.031
  Abstract PDF
  Species-specific identification of meat and bone meal based on Raman spectral analysis of bone protein
  Han Yahong, Jian Lin, Du Ruiming, Su Yanfu, Zhu Ming, Han Lujia, Liu Xian
  2020, 36(16): 267-273. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.16.032
  Abstract PDF
  Effect of compound quality improver on the frozen quality of frozen dough for steamed bread
  Zhou Yiming, Zhang Yayuan, Lyu Xindong, Liu Qian, Li Yunlong, Jiang Qingyi, Zhou Xiaoli
  2020, 36(16): 274-282. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.16.033
  Abstract PDF
  Application of proteomics in mechanism research of fresh meat color changes
  Liang Rongrong, Xu Baochen, Zhang Yimin, Yang Xiaoyin, Zhu Lixian, Mao Yanwei, Zhang Wenhua, Luo Xin
  2020, 36(16): 283-292. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.16.034
  Abstract PDF
  Characterization of gelatinization kinetics and particle structure of feed under limited moisture condition
  Jin Nan, Li Tengfei, Wang Hongying, Fang Peng, Duan Enze, Chen Jiyuan
  2020, 36(16): 293-299. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.16.035
  Abstract PDF
  Assessment of ecological compensation standards for county-level photovoltaic poverty alleviation under the background of agricultural modernization
  Liu Chengyu, Yang Hongming, Lai Mingyong
  2020, 36(16): 300-309. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.16.036
  Abstract PDF
  International rural space diversification based on knowledge mapping analysis using CiteSpace
  Zhang Juan, Wang Maojun
  2020, 36(16): 310-319. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.16.037
  Abstract PDF
  Effects of curcumin-mediated of anti-microbial photodynamic technology on preservation of razor clam
  Lin Yilin, Li Shiyang, Lai Danning, Huang Yujie, Hu Jiamiao, Zhang Zhigang, Lin Shaoling
  2020, 36(16): 320-326. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.16.038
  Abstract PDF

  • Online First
  • Recommended articles
  • Hot articles

  More+
  More+
   More+