column
  Measurement method and mathematical model for the seeding downforce of planter row unit
  Gao Yuanyuan, Zhai Changyuan, Yang Shuo, Zhao Xueguan, Wang Xiu, Zhao Chunjiang
  2020, 36(5): 1-9. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.05.001
  Abstract PDF
  Compaction effects of wheeled vehicles and tracked on farmland soil
  Ding Zhao, Li Yaoming, Tang Zhong
  2020, 36(5): 10-18. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.05.002
  Abstract PDF
  Matching model and experiment of net working time utilization rate of seeder unit with plot length and area
  Qiao Jinyou, Shao Guanghui, Li Rong, Chen Haitao, Wang Wenfu, Li Wenhua, Zhu Shengjie, Liu teng
  2020, 36(5): 19-28. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.05.003
  Abstract PDF
  Development of the test bench for automatic alignment digging harvest of subterranean crops
  Wang Shenying, Hu Zhichao, Chen Youqing, Gu Fengwei, Peng Baoliang, Lü Xiaolian
  2020, 36(5): 29-37. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.05.004
  Abstract PDF
  Simulation analysis and test on the filling performance of rotary type-hole precision seed-metering device for cotton
  Li Juanjuan, Zhang Heping, Bi Xinsheng, Wang Jian, Hu Bin, Li Shuzhuo
  2020, 36(5): 38-49. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.05.005
  Abstract PDF
  Design and test of eject lifting type pot seedling detaching device
  Feng Shijie, Wu Mingliang, Yan Bo, Quan Wei
  2020, 36(5): 50-58. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.05.006
  Abstract PDF
  Analysis of direct injection combustion characteristics of hydrous ethanol gasoline based on optical single cylinder engine
  Shi Xiuyong, Duan Yifei, Ma Xiao, Zhang Zhou, Kang Yang, Liao Yansu, Ni Jimin
  2020, 36(5): 59-68. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.05.007
  Abstract PDF
  Comparison of droplet deposition characteristics and cotton aphid control effect of plant protection UAV working during the day and night
  Tian Zhiwei, Xue Xinyu, Cui Longfei, Chen Chen, Peng Bin, Liu Bing
  2020, 36(5): 69-77. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.05.008
  Abstract PDF
  Design and experiment of a device for rapeseed strip aerial seeding
  Huang Xiaomao, Xu Huwei, Zhang Shun, Li Wencheng, Luo Chengming, Deng Yufei
  2020, 36(5): 78-87. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.05.009
  Abstract PDF
  Effects of planting patterns and irrigation quotas on alkalized solonchak and growth of amorpha
  Wang Xu, Fan Liqin, Li Lei, Sun Zhaojun, Sameh El-Sway
  2020, 36(5): 88-95. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.05.010
  Abstract PDF
  Integrated water and nitrogen management model of WHCNS_Veg for greenhouse vegetable production system
  Liang Hao, Hu Kelin, Sun Yuan, Lü Haofeng, Lin Shan
  2020, 36(5): 96-105. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.05.011
  Abstract PDF
  Effects of long-term green manure and reducing nitrogen applications on rice yield and soil nutrient content
  Zhang Lu, Huang Jing, Gao Jusheng, Cao Weidong, Gao Peng, Yang Zhichang
  2020, 36(5): 106-112. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.05.012
  Abstract PDF
  Simulation and optimization of maize growth and nitrogen utilization under degradation film mulching in arid areas of North China
  Li Xianyue, Leng Xu, Zhang Jingjun, Guo Yu, Ding Zongjiang, Hu Xiaodong, Zhu Kunlun
  2020, 36(5): 113-121. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.05.013
  Abstract PDF
  Effects of CO2 concentration and temperature on leaf photosynthesis and water use efficiency in maize
  Liu Liang, Hao Lihua, Li Fei, Guo Lili, Zhang Xixi, He Chunlin, Zheng Yunpu
  2020, 36(5): 122-129. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.05.014
  Abstract PDF
  Spatial-temporal variation characteristics and attribution analysis of potential evapotranspiration in Beijing-Tianjin-Hebei region
  Bi Yanjie, Zhao Jing, Zhao Yong, Xiao Weihua, Meng Fanjin
  2020, 36(5): 130-140. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.05.015
  Abstract PDF
  Spatiotemporal variations of future potential evapotranspiration in the Beijing-Tianjin-Hebei region under GFDL-ESM2M climate model
  Bi Yanjie, Zhao Jing, Wu Di, Zhao Yong
  2020, 36(5): 141-149. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.05.016
  Abstract PDF
  Effects of vegetation structure types and rainfall patterns on soil and water loss of understory vegetation in red soil areas of South China
  Chen Yang, Zhang Haidong, Yu Dongsheng, Ma Lixia, Lu Xiaosong, Wang Xin
  2020, 36(5): 150-157. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.05.017
  Abstract PDF
  Parameter calibration of discrete element simulation model for latosol particles in hot areas of Hainan Province
  Xing Jiejie, Zhang Rui, Wu Peng, Zhang Xirui, Dong Xuehu, Chen Ying, Ru Shaofeng
  2020, 36(5): 158-166. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.05.018
  Abstract PDF
  Characteristics of soil particle size distribution and its effect on dust emission in Taklimakan Desert
  Yang Xinghua, Kang Yongde, Zhou Chenglong, Huo Wen, Yang Fan, Pan Honglin, Meng Lu, He Qing
  2020, 36(5): 167-174. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.05.019
  Abstract PDF
  Monitoring and simulation of rainfall-runoff reduction effects and process on green roofs
  Shen Hongbin, Xu Zongxue, Zhang Shuhan, Yin Ruixue
  2020, 36(5): 175-181. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.05.020
  Abstract PDF
  Review on agricultural products smart traceability system affected by new generation information technology
  QianJianping, Wu Wenbin, Yang Peng
  2020, 36(5): 182-191. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.05.021
  Abstract PDF
  Unsupervised feature selection and fragmentation optimization of agriculture management zones at a regional scale
  Huang Fen, Zhu Jincheng, Zhang Xiaohu, Liu Tongyu, Zhu Yan
  2020, 36(5): 192-200. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.05.022
  Abstract PDF
  Model for predicting the temperature of glass greenhouse cover considering dynamic absorptivity
  Zhang Guanshan, Li Tianhua, Hou Jialin
  2020, 36(5): 201-211. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.05.023
  Abstract PDF
  Cooling performance for tomato root zone with intelligent ecological planting matrix temperature control system driven by photovoltaic in greenhouse
  Zhang Yong, Ni Xinyu, Zhang Kexin, Xu Yingjie
  2020, 36(5): 212-219. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.05.024
  Abstract PDF
  Power generation performance of efficient PERC components with different bracket forms
  Zou Han, Shao Ligang, Qin Honggang, Qian Kangwen, Cheng Yuanzhe, Li Xiuxiu
  2020, 36(5): 220-225. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.05.025
  Abstract PDF
  Effect of energy storage materials on performance of solar heat pump system with inserted heat pipe in winter
  Wu Wei, Xia Man, Yin Zhengyu, Gao Xu'na, Huang Jinyan, Qin Zhixuan
  2020, 36(5): 226-232. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.05.026
  Abstract PDF
  Rheology and dewaterability of sludge during anaerobic digestion
  Cao Xiuqin, Wang Haoran, Jiang Kun, Liu Ting, Zhu Kaijin, Ren Xiaoli
  2020, 36(5): 233-240. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.05.027
  Abstract PDF
  Experimental study on molding technology for making seedling block based on maize stovers
  Liu Dejun, Zhou Yanji, Liu Kun, Cheng Qian, Bai Xuewei, Gong Yuanjuan
  2020, 36(5): 241-248. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.05.028
  Abstract PDF
  Effects of acid-acclimated inoculum on solid-state anaerobic digestion of spent mushroom substrate
  Zhu Jiying, Zhong Hui, Lu Yu, Zhang Qi
  2020, 36(5): 249-254. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.05.029
  Abstract PDF
  Optimization of sodium bisulfate catalyzed esterification of soapstock of coconut oil to deacidification
  Li Huiwen, Yang Lingmei, Miao Changlin, Lü Pengmei, Wang Zhongming, Yuan Zhenhong
  2020, 36(5): 255-260. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.05.030
  Abstract PDF
  Construction of land classification system and land type identification for territorial spatial planning based on multi-source data
  Zhang Hebing, Li Minghui, Zhang Qinglei
  2020, 36(5): 261-269. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.05.031
  Abstract PDF
  Evaluation of cultivated land productivity based on potential attenuation model in the dryland farming regions of Northeast and North China Plain
  Wan Wei, Deng Jing, Wang Jiaying, Liu Zhong, Han Yiwen, Zheng Mandi
  2020, 36(5): 270-280. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.05.032
  Abstract PDF
  Measurement and coupling analysis of land carrying capacity of coastal areas in the Yangtze River Delta
  Wang Manman, Zhang Hongyan, Zhang Youguang, Lin Mingsen, Gong Peng
  2020, 36(5): 281-292. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.05.033
  Abstract PDF
  Design and test of twin screw extruder for Lentinus edodes
  Wang Mingyou, Song Weidong, Ding Tianhang, Wang Jiaoling, Zhou Dehuan, Wu Jinji
  2020, 36(5): 293-301. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.05.034
  Abstract PDF
  Improving hyperspectral detection accuracy of total bacteria in prepared chicken using optimized BP neural network
  Wang Haoyun, Song Jin, Pan Leiqing, Yuan Peisen, Guo Zhenhuan, Xu Huanliang
  2020, 36(5): 302-309. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.05.035
  Abstract PDF
  Analysis of triaxial shear characteristics of soybean meal based on digital image measurement technology
  Zeng Changnü, Jin Nannan, Gu He, Zhou Fei
  2020, 36(5): 310-317. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.05.036
  Abstract PDF
  Construction of staged hot-air drying dynamic model for American ginseng
  Wu Xiaohua, Ma Yuanbo, Ning Xudan, Wang Peng, Zhang Zhentao
  2020, 36(5): 318-324. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.05.037
  Abstract PDF
  Spatial pattern and influencing factors of labor transfer intensity of rural poverty-stricken families in southwest mountainous areas of China
  He Tian, Liao Heping, Sun Pingjun, Liu Yuanli, Wang Gang, Qing Libo
  2020, 36(5): 325-334. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.05.038
  Abstract PDF

  • Online First
  • Recommended articles
  • Hot articles

  More+
  More+
   More+