column
  Design and experiment of disc-cutting picking device of castor
  Kong Fanting, Wang Defu, Shi Lei, Wu Teng, Chen Changlin, Sun Yongfei, Xie Qing
  2021, 37(23): 1-9. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.23.001
  Abstract PDF
  Design and optimization of the key components for 4DL-5A faba bean combine harvester
  Yang Guang, Chen Qiaomin, Xia Xianfei, Chen Jianneng, Song Zhiyu
  2021, 37(23): 10-18. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.23.002
  Abstract PDF
  Spatial flow law of cross-regional operation of wheat combine harvesters in China
  Zhang Zongyi, Qi Shanming, Zhang Meng
  2021, 37(23): 19-27. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.23.003
  Abstract PDF
  Optimization and experiment of the mid-water trawl for ocean medium single trawlers
  Zhou Aizhong, Zhang Xun, Feng Chunlei, Yu Yuefeng
  2021, 37(23): 28-34. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.23.004
  Abstract PDF
  Mechanical properties of soil-engaging components interacted with ultrasonic vibration in agricultural machinery
  Wang Jiasheng, Wang Dongwei, Zhao Zhihao
  2021, 37(23): 35-41. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.23.005
  Abstract PDF
  Effects of aerated irrigation and straw returning on paddy nitrogen and phosphorus losses
  Li Jiang, Jiao Xiyun, Jin Songyun, Pan Yanchuan
  2021, 37(23): 42-51. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.23.006
  Abstract PDF
  Effects of straw biological reactor on the soil microenvironment and plant growth of grapes cultivated in greenhouse
  Qiao Jianlei, Guo Ruixue, Liu Shuang, Wang Lianjun, Xiao Yingkui, Qin Yang, Li Yongquan, Liu Yixiao
  2021, 37(23): 52-60. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.23.007
  Abstract PDF
  Effects of integrated management of water and fertilizer on the physiological characteristics and water- fertilizer use efficiency of grapes in greenhouse
  Fu Shining, Wei Xinguang, Zheng Siyu, Wu Linlin, Li Bo, Wang Tieliang
  2021, 37(23): 61-72. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.23.008
  Abstract PDF
  Effects of spraying angle and pressure on the droplet distribution of micro-sprinkling hose
  Wang Wenjuan, Wang Wen'e, Hu Xiaotao, Dai Dongke
  2021, 37(23): 73-81. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.23.009
  Abstract PDF
  Temperature extraction of maize canopy and crop water stress monitoring based on UAV remote sensing images
  Zhang Zhitao, Yu Guangduo, Wu Tiankui, Zhang Yuxin, Bai Xuqian, Yang Shuai, Zhou Yongcai
  2021, 37(23): 82-89. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.23.010
  Abstract PDF
  Estimating earthwork under different surface conditions using terrestrial laser scanning
  Feng Kaiyue, Ma Lixia, Chen Yang, Wang Xin, Song Jie, Yu Dongsheng
  2021, 37(23): 90-99. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.23.011
  Abstract PDF
  Construction and parameter calibration of the nonlinear elastoplastic discrete element model for no-tillage soil compaction
  Wang Xianliang, Zhong Xiaokang, Geng Yuanle, Wei Zhongcai, Hu Hong, Geng Duanyang, Zhang Xiangcai
  2021, 37(23): 100-107. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.23.012
  Abstract PDF
  Combined SBAS-InSAR and PSO-BP algorithm for evaluating the risk of geological disasters in alpine valley regions
  Zhou Dingyi, Zuo Xiaoqing, Xi Wenfei, Xiao Bo, You Hong
  2021, 37(23): 108-116. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.23.013
  Abstract PDF
  Optimization and applicability analysis of daily farmland drought and flood monitoring index in Huaihe River Basin
  Wang Xiaodong, Chen Jinhua, Chen Xi, Yue Wei, Wei Zhongguang
  2021, 37(23): 117-126. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.23.014
  Abstract PDF
  Analysis for stripe rust dynamics in wheat population using UAV remote sensing
  Su Baofeng, Liu Yulin, Huang Yanchuan, Yu Rui, Cao Xiaofeng, Han Dejun
  2021, 37(23): 127-135. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.23.015
  Abstract PDF
  Method for the multiscale perceptual counting of wheat ears based on UAV images
  Sun Jun, Yang Kaifeng, Luo Yuanqiu, Shen Jifeng, Wu Xiaohong, Qian Lei
  2021, 37(23): 136-144. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.23.016
  Abstract PDF
  Estimating winter wheat yield under frequency histogram and vegetation index using remote sensing
  Liu Junming, Zhou Zhou, He Xiaotong, Wang Pengxin, Huang Jianxi
  2021, 37(23): 145-152. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.23.017
  Abstract PDF
  Testing method for the seed number per silique of oilrape based on recognizing the silique length images
  Yao Yehao, Li Yinian, Chen Yulun, Ding Qishuo, He Ruiyin
  2021, 37(23): 153-160. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.23.018
  Abstract PDF
  Flower bud detection model for hydroponic Chinese kale based on the fusion of attention mechanism and multi-scale feature
  Xia Hongmei, Zhao Kaidong, Jiang Linhuan, Liu Yuanjie, Zhen Wenbin
  2021, 37(23): 161-168. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.23.019
  Abstract PDF
  Features extraction and detection of cow lameness movement based on thermal infrared videos
  Kang Xi, Li Shudong, Zhang Xudong, Liu Gang
  2021, 37(23): 169-178. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.23.020
  Abstract PDF
  Construction of the animal skeletons keypoint detection model based on transformer and scale fusion
  Zhang Feiyu, Wang Meili, Wang Zhengchao
  2021, 37(23): 179-185. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.23.021
  Abstract PDF
  Hot-air drying characteristics and optimization of the process parameters for the solid fraction of dairy manure
  Huang Guangqun, Yu Hao, Fang Chen, Lan Zefeng, Han Lujia
  2021, 37(23): 186-193. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.23.022
  Abstract PDF
  Odor components and the effects of different managements on odor characteristics in layer houses
  Liu Yu, Zhang Guoqiang, Rong Li, Wang Chaoyuan, Teng Guanghui
  2021, 37(23): 194-199. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.23.023
  Abstract PDF
  Analysis and model verification of surface heat transfer effects of non-concentrating photovoltaic-thermoelectric coupling system
  Wang Lishu, Li Xinran, Fang Junlong, Dong Yuqing, Li Chuang
  2021, 37(23): 200-208. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.23.024
  Abstract PDF
  Research of industrial system based on sludge continuous hydrothermal carbonization
  Jia Jixiu, Zhao Lixin, Yao Zonglu, Kong Deliang, Zhang Lei, Zhou Yejian, Zhang Biao, Liu Zhidan
  2021, 37(23): 209-215. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.23.025
  Abstract PDF
  Object-oriented land cover change detection combining optical and radar remote sensing data
  Zhai Pengfei, Li Shihua, Hu Yueming
  2021, 37(23): 216-224. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.23.026
  Abstract PDF
  Land use change geo-spectrum and its topographic gradient effect in the core areas of Hani Terraces, a World Heritage Site
  Ding Zhiqiang, Hua Honglian, Wang Ping, Li Yuhui
  2021, 37(23): 225-234. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.23.027
  Abstract PDF
  Spatio-temporal pattern for the coordination degree between industrial structure and land use efficiency of Yangtze River Economic Zone
  Zhu Qingying, Tu Tao, Chen Yinrong, Chen Kun, Mei Yun, Zhang Yifan, Li Yueqi, Liu Min
  2021, 37(23): 235-246. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.23.028
  Abstract PDF
  Fallow scale of major grain producing areas in Jiangsu Province under food security and ecological safety constraints
  Han Siyu, Zhang Lu, Chen Yajie
  2021, 37(23): 247-255. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.23.029
  Abstract PDF
  Effect of grinding medium characteristics of vibration mill on superfine grinding of wheat bran
  Cheng Min, Liu Baoguo, Cao Xianzhou, Wang Mingxu
  2021, 37(23): 256-263. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.23.030
  Abstract PDF
  Prediction model of post-harvest peach pre-cooling effectiveness based on GA-BPNN
  Chen Yingmin, Wang He, Su Qin, Zhao Rui, Song Haiyan
  2021, 37(23): 264-272. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.23.031
  Abstract PDF
  Effects of maturity on pulsed vacuum drying kinetics and product quality of winter jujube
  Wang Jiqiang, Deng Lizhen, Pei Yupeng, Wang Dongdong, Gao Zhenjiang, Xiao Hongwei
  2021, 37(23): 273-279. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.23.032
  Abstract PDF
  Changes of physicochemical properties of salted egg yolk during rapid curing development
  Cui Nan, Bao Zhijie, Lin Songyi, Gao Jie, Sun Liangzi
  2021, 37(23): 280-287. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.23.033
  Abstract PDF
  Alkaline electrolyzed water extraction of rapeseed protein from cold rapeseed meal, and its structural characteristics functional properties
  Yang Wanfu, Huang Taocui, Liu Heping, Zhang Zuqing, Waleed A.S. Aldamarany, Gao Yuge, Zhong Geng
  2021, 37(23): 288-295. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.23.034
  Abstract PDF
  Flow field of circular recirculating aquaculture tank based on PIV
  Zhu Fang, Hu Jiajun, Kong Jianqiao, Gui Fukun, Pan Xunran, Feng Dejun
  2021, 37(23): 296-300. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.23.035
  Abstract PDF
  Design and experiment of the horizontal brush roll soil clearing device for covering soil above the cold-proof cloth of furrow planting grape
  Niu Cong, Xu Liming, Ma Shuai, Yan Chenggong, Tan Haochao
  2021, 37(23): 301-306. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.23.036
  Abstract PDF

  • Online First
  • Recommended articles
  • Hot articles

  More+
  More+
   More+