column
  Design and experiments of the mechanism of blowing leaves and replanting of plug seedlings
  Li Bo, Gu Song, Xie Zhongjian, Chu Qi, Jiang Delong
  2021, 37(3): 1-8. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.03.001
  Abstract PDF
  Development of landscape seed tape mixed weaving machine for rape and wheat
  Huang Xiaomao, Lan Chaowei, Ma Lina, Zhu Heng, Zhao Zi'ang
  2021, 37(3): 9-18. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.03.002
  Abstract PDF
  Automatic height-adjustment for a cutter disk on a sugarcane harvester using cutting pressure
  Bai Qiuwei, Jian Zhen, Wu Yongfeng, Zhao Shiqing, Li Guanglin
  2021, 37(3): 19-26. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.03.003
  Abstract PDF
  Design and experiments of the reel board header device for an oil sunflower harvester
  Jin Wei, Ding Youchun, Bai Shenghe, Zhang Xuejun, Yan Jinshan, Zhou Xincheng
  2021, 37(3): 27-36. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.03.004
  Abstract PDF
  Optimization design and experiments of specification identification and counting device for scallop seedlings
  Li Mingzhi, Chen Haiquan, Liu Ying, Zhang Guangfa, Sun Yuqing
  2021, 37(3): 37-46. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.03.005
  Abstract PDF
  Speed regulation control of the dual-flow transmission system for a tractorusing slip rate-resistance interval division
  Xia Guang, Xia Yan, Tang Xiwen, Gao Jun, Wang Shaojie, Sun Baoqun
  2021, 37(3): 47-55. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.03.006
  Abstract PDF
  Optimization of rectification bottom sill parameters in drainage pumping stations
  Li Zhixiang, Feng Jiangang, Qian Shangtuo, Xu Hui
  2021, 37(3): 56-63. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.03.007
  Abstract PDF
  Construction and application of the evaluation index system for high quality development of regional agricultural mechanization
  Zhang Zhaotong, Chen Yao, Wei Yu, Zheng Qiongting
  2021, 37(3): 64-72. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.03.008
  Abstract PDF
  Wheat lodging area extraction using UAV visible light remote sensing and feature fusion
  Zhao Jing, Pan Fangjiang, Lan Yubin, Lu Liqun, Cao Dianlong, Yang Dongjian, Wen Yuting
  2021, 37(3): 73-80. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.03.009
  Abstract PDF
  Spatio-temporal dynamics and driving forces of potential evapotranspiration in the Wei River Basin
  Guo Wenwen, Huang Shengzhi, Zhao Jing, Li Ziyan, Huang Qiang, Deng Mingjiang
  2021, 37(3): 81-89. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.03.010
  Abstract PDF
  Effects of earthworm cast application rate on soil aggregates and aggregate-associated organic carbon distribution in typical soils from the loess areas
  Li Yanpei, Shao Ming'an, Wang Jiao
  2021, 37(3): 90-98. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.03.011
  Abstract PDF
  Optimization of the diameters of main nozzle and sub-nozzle and flow channel structure parameters of negative pressure feedback jet sprinkler
  Wang Xinkun, Meng Tianshu, Zhang Chenxi, Wang Xi, Zhao Wenhe, Yao Jicheng
  2021, 37(3): 99-106. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.03.012
  Abstract PDF
  Ecological water requirement of natural grassland vegetation in the Otog Banner of Inner Monglia
  Song Xiaoyu, Liu Yu, Qin Lin, Liu Xiaodi, Wang Long
  2021, 37(3): 107-115. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.03.013
  Abstract PDF
  Variation characteristics of flow length of grass slope under different grass strip positions
  Yan Shuaiqi, Zhu Bingbing, Bian He
  2021, 37(3): 116-123. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.03.014
  Abstract PDF
  Friction performance of root-soil interface of Betula platyphylla in Northwestern Hebei Province, China
  Zhao Donghui, Ji Xiaodong, Zhang Xiao, Li Xiao, Zhang Haijiang, Xue Zhiguo
  2021, 37(3): 124-131. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.03.015
  Abstract PDF
  Simulations and validations of the soybean yields per unit area using DSSAT crop model in the major soybean producing areas of China and America
  Xu Chunmeng, Tian Zhiyuan, Chen Wei, Liu Jiajia, Bai Jie
  2021, 37(3): 132-139. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.03.016
  Abstract PDF
  Seeding parameter monitoring method based on laser sensors
  Xie Chunji, Yang Li, Zhang Dongxing, Cui Tao, Zhang Kailiang
  2021, 37(3): 140-146. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.03.017
  Abstract PDF
  Spatial-temporal pattern and cause analysis for accurate management of remote sensing zoning at field scale in black soil areas
  Liu Huanjun, Yin Yue, Bao Yilin, Zhang Xinle, Ma Yuyang, Wang Mengpei, Meng Linghua, Song Shaozhong
  2021, 37(3): 147-154. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.03.018
  Abstract PDF
  Buckwheat disease recognition using convolution neural network combined with image processing
  Chen Shanxiong, Wu Sheng, Yu Xianping, Yi Zelin, Lei Xinghua
  2021, 37(3): 155-163. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.03.019
  Abstract PDF
  Advanced model of canopy stomatal conductance considering vegetation types
  Zhang Zhen, Xin Xiaozhou, Yi Chuanxiang, Peng Zhiqing, Liu Qinhuo
  2021, 37(3): 164-172. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.03.020
  Abstract PDF
  Discriminating copper and lead contamination in crops using leaves spectra
  Gao Wei, Yang Keming, Chen Gaiying, Zhao Hengqian, Zhang Chao, Yao Shuyi, Wang Jian, Shi Xiaoyu
  2021, 37(3): 173-178. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.03.021
  Abstract PDF
  Motion posture parsing of Chiloscyllium plagiosum fish body based on semantic part segmentation
  Liu Bin, Wang Kaige, Li Xiaomeng, Hu Chunhai
  2021, 37(3): 179-187. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.03.022
  Abstract PDF
  Effects of spatial autocorrelation on spatial sampling efficiencies of winter wheat planting areas
  Wang Di, Zhong Geji, Zhang Ying, Tian Tian, Zeng Yan
  2021, 37(3): 188-197. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.03.023
  Abstract PDF
  Construction and operation experiment of Penaeus monodon recycling aquaculture system
  Yang Jing, Guan Chongwu, Song Hongqiao, Zang Yulei, Ni Qi
  2021, 37(3): 198-204. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.03.024
  Abstract PDF
  Thermal performance experiment of heat storage wall with flat micro heat pipe array in solar greenhouse
  Guan Yong, Wang Tianmei, Wei Mingtong, Liu Tianming, Hu Wanling, Duan Shijian
  2021, 37(3): 205-212. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.03.025
  Abstract PDF
  Predicting molten salt temperature at the circuit outlet of Linear Fresnel heat collector using K-means combined with RBF neural network
  Zhang Zhiyong, Lu Xiaojuan, Kong Linggang, Fan Duojin, Yao Xiaoming
  2021, 37(3): 213-222. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.03.026
  Abstract PDF
  Quick start-up test of partial nitrosation of pig farm anaerobic digestion liquid in pilot membrane bioreactor
  Bian Hanxiao, Sui Qianwen, Zheng Rui, Dong Hongmin, Hao Zhipeng, Xue Pengying, Song Man, Zhu Zhiping
  2021, 37(3): 223-230. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.03.027
  Abstract PDF
  Green synthesis of N,P-codoped porous biomass carbon for high-performance Li-S batteries
  Shu Xiaoqing, Guan Jindiao, Sun Jingchun, Tong Gongsong, Chen Liying, Zhou Nan, Wang Yifan, Zhong Mei'e
  2021, 37(3): 231-237. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.03.028
  Abstract PDF
  Characteristics of cultivated land productivity change and potential during 2001-2017 in Sichuan Province, China
  Wu Xinyi, Jin Xiaobin, Han Bo, Xu Weiyi, Ren Jie, Sun Rui, Zhou Yinkang
  2021, 37(3): 238-249. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.03.029
  Abstract PDF
  Differentiated development strategy of rural settlements using the function identification of factor allocation
  Wang Kaige, Li Yingchao, Zhang Fengrong, Xu Yan
  2021, 37(3): 250-258. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.03.030
  Abstract PDF
  Optimization of ecological security pattern in Gansu section of the Yellow River Basin using OWA and circuit model
  Pan Jinghu, Li Lei
  2021, 37(3): 259-268. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.03.031
  Abstract PDF
  Effects of plasma treatment on the structure and functional properties of flaxseed gum
  Yu Xiao, Nie Chengzhen, Qin Xiaopeng, Chen Binyun, Huang Shasha, Xiang Qisen, Deng Qianchun
  2021, 37(3): 269-277. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.03.032
  Abstract PDF
  Effects of ultrahigh pressure and ultrasound pretreatments on hot-air drying process and quality of garlic slices
  Hao Qidong, Qiao Xuguang, Zheng Zhenjia, Lu Xiaoming
  2021, 37(3): 278-286. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.03.033
  Abstract PDF
  Effects of pyruvate group on the gel properties of xanthan gum/konjac glucomannan complex system
  Fu Yuying, Su Huanhuan, Chen Guowen, Li Xiaomeng, Zhan Chao, Li Zhenpeng, Li Yuan
  2021, 37(3): 287-293. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.03.034
  Abstract PDF
  Preparation and characterization of acylated mulberry anthocyanins using biological enzyme method
  Jiang Xizhi, Xu Lei, Zhang Bei, Xin Xiangdong, Thomas Attaribo, Gui Zhongzheng
  2021, 37(3): 294-301. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.03.035
  Abstract PDF
  Effects of cavitation jet on structure and emulsifying properties of soy protein isolate
  Jiang Lianzhou, Yang Zongrui, Ren Shuanghe, Guo Zengwang, Wang Zhongjiang, Yin Jinfu
  2021, 37(3): 302-311. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.03.036
  Abstract PDF
  Evaluation of soybean mechanization production mode in China and Kazakhstan using carbon and water footprint
  Chu Tianshu, Lai Shixuan, Han Lujia, Yang Zengling
  2021, 37(3): 312-319. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.03.037
  Abstract PDF
  Current scenario of gully erosion and its control strategy in Mollisols areas of Northeast China
  Zhang Xingyi, Liu Xiaobing
  2021, 37(3): 320-326. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.03.038
  Abstract PDF

  • Online First
  • Recommended articles
  • Hot articles

  More+
  More+
   More+