column
  Design and experiment of header profiling mechanism for combine harvester based on MBD-DEM coupling
  Jin Chengqian, Liu Gangwei, Ni Youliang, Yang Tengxiang, Wang Tingen, Qi Yandong
  2022, 38(2): 1-10. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2022.02.001
  Abstract PDF
  Design and experiment of symmetrical adjustable concave for soybean combine harvester
  Kang Jiaxin, Wang Xiushan, Xie Fangping, Luo Yao, Li Qi, Chen Zhigang
  2022, 38(2): 11-22. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2022.02.002
  Abstract PDF
  Dynamic characteristics of pitching airfoil based on immersed boundary method
  Kan Kan, Li Haoyu, Lyu Pin, Xu Yuhang, Zheng Yuan, Xu Hui
  2022, 38(2): 23-32. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2022.02.003
  Abstract PDF
  Evolution of force chain in vibration compression of alfalfa
  Du Haijun, Lei Ting, Zhang Yongan, Wu Pei, Ma Yanhua, Bu Ku
  2022, 38(2): 33-40. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2022.02.004
  Abstract PDF
  Compilation and bench test of traction force load spectrum of tractor three-point hitch based on optimal distribution fitting
  Wang Ling, Zong Jianhua, Wang Yu, Fu Lanlan, Mao Xu, Wang Shumao
  2022, 38(2): 41-49. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2022.02.005
  Abstract PDF
  Calculation and verification of the irrigation probability index using rain-fed indicator line
  Zhu Xiufang, Liu Ying, Xu Kun
  2022, 38(2): 50-57. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2022.02.006
  Abstract PDF
  Numerical simulation of the suitable autumn irrigation quota in the Hetao Irrigation District considering the assumption of mobile-immobile water
  Mao Wei, Zhu Yan, Wu Jingwei, Yang Jinzhong
  2022, 38(2): 58-66. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2022.02.007
  Abstract PDF
  Analytical-modified method for determining soil water diffusivity based on horizontal imbibition
  Shuai Jiawei, Long Ping, Hu ShiLi, Wang Guanshi, Yang Yaojie, Luo Sihai
  2022, 38(2): 67-75. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2022.02.008
  Abstract PDF
  Structural optimization of reclaimed subsidence land interlayers filling with the Yellow River sediments using a Hydrus-1D model
  Wang Xiaotong, Hu Zhenqi, Liang Yusheng
  2022, 38(2): 76-86. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2022.02.009
  Abstract PDF
  Effects of water redundancy stress at the jointing stage on the yield formation mechanism of summer maize in Huaibei Plain of China
  Wang Chengyu, Mu Li, Li Sengyu, Lu Yichao, Chen Fei, Lyu Qiushi, Qiao Minghui, Yan Xiaofeng, Li Huan, Zhu Yinghua
  2022, 38(2): 87-94. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2022.02.010
  Abstract PDF
  Effects of water and fertilizer coupling on the yield and quality of tomatoes
  Zhao Wenju, Ma Feng, Cao Wei, Ma Fangfang, Han Li
  2022, 38(2): 95-101. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2022.02.011
  Abstract PDF
  Development and experiment of the rapid detection device of the nutrient ion concentrations for fertigation system
  Zhang Junqing, Chen Xiangyu, Wang Rujing, Liu Yi, Li Wei, Li Mengya
  2022, 38(2): 102-110. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2022.02.012
  Abstract PDF
  Seasonal response of available nutrient content and enzyme activity in black soil surface to snow removal
  Wang Zilong, Wang Kai, Jiang Qiuxiang, Liu Chuanxing, Shan Jiaxun, Teng Huaihao
  2022, 38(2): 111-118. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2022.02.013
  Abstract PDF
  Effects of meteorological drought on sugarcane growth using DSSAT-Canegro model in Laibin, Guangxi of China
  Yang Yunchuan, Zhang Huiya, Cheng Yuhao, Liao Liping, Yang Jiazhen, Deng Simin, Xie Xinchang
  2022, 38(2): 119-130. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2022.02.014
  Abstract PDF
  Effects of microfiber capillary wicking irrigation on soil moisture and evapotranspiration of green roofs
  Wu Xinyu, Zhang Qingtao, Huang Siyu, Wang Zhiqiang
  2022, 38(2): 131-138. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2022.02.015
  Abstract PDF
  Multi-dimensional stochastic dynamic programming algorithms considering the relevancy between streamflow and water demand
  Guo Aijun, Chang Jianxia, Wang Yimin, Huang Qiang, Wu Bin, Zhang Chun
  2022, 38(2): 139-148. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2022.02.016
  Abstract PDF
  Spatial distribution of overland flow velocity along straw-mulched slope under extreme rainfall
  Wang Wei, Chen Yang, Zhuang Xiaohui, Ma Yuying
  2022, 38(2): 149-156. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2022.02.017
  Abstract PDF
  Development of the depth measurement system for shallow flow on slopes using an edge-detection algorithm
  Zhu Yu, Luo Quanda, Tian Ye, Lai Jianfeng, Jiang Fangshi, Zhang Yue, Ge Hongli, Huang Yanhe, Lin Jinshi
  2022, 38(2): 157-165. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2022.02.018
  Abstract PDF
  Point cloud skeleton extraction of maize leaves based on adaptive weighting operator and principal curve
  Hu Jianping, Liu Kai, Guo Xinyu, Wu Sheng, Wen Weiliang
  2022, 38(2): 166-174. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2022.02.019
  Abstract PDF
  Remote sensing inversion of the nitrogen content in rice leaves using character transfer vegetation index
  Yu Fenghua, Xing Simin, Guo Zhonghui, Bai Juchi, Xu Tongyu
  2022, 38(2): 175-182. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2022.02.020
  Abstract PDF
  Optimization of ICP point cloud registration in plants 3D modeling
  Lu Jianqiang, Lan Yubin, Wu Zhiyun, Liang Xiao, Chang Huhu, Deng Xiaoling, Wu Zejin, Tang Yazhan
  2022, 38(2): 183-191. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2022.02.021
  Abstract PDF
  Radiometric consistency correction of UAV multispectral images in strong reflective water environment
  Xi Shunzhong, Li Yong, Ge Ying, Wu Tong, Ren Mengjie, Yuan Xiaohui, Zhuang Cuizhen
  2022, 38(2): 192-200. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2022.02.022
  Abstract PDF
  Extraction of soybean coverage from UAV images combined with 3D dense point cloud
  He Haiqing, Yan Yeli, Ling Mengyun, Yang Qinrui, Chen Ting, Li Lin
  2022, 38(2): 201-209. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2022.02.023
  Abstract PDF
  Identification of garlic based on active and passive remote sensing data and object-oriented technology
  Ma Zhanlin, Xue Huazhu, Liu Changhua, Li Changchun, Fang Xu, Zhou Junli
  2022, 38(2): 210-222. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2022.02.024
  Abstract PDF
  Effects of straw addition on rice yield, soil carbon, nitrogen, and microbial community
  Guan Fangyuan, Liu Chen, Fu Qinglin, Li Peng, Lin Yicheng, Guo Bin
  2022, 38(2): 223-230. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2022.02.025
  Abstract PDF
  Structure and electrochemical performances of porous biochar from rice straw at different temperatures
  Niu Wenjuan, Deng Jimeng, Feng Yuxin, Zhong Fei, Li Chuyi, Wu Ke, Cao Hongliang
  2022, 38(2): 231-240. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2022.02.026
  Abstract PDF
  Thermal insulation and energy consumption characteristics of an assembled piggery for breeding and gestation in winter
  Wang Meizhi, Li Sixuan, Wang Hua, Yang Linfang, Zhang Xiaojun, You Xiaotong, Wu Zhonghong, Liu Jijun
  2022, 38(2): 241-249. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2022.02.027
  Abstract PDF
  Recognizing mastitis using temperature distribution from thermal infrared images in cow udder regions
  Guo Yanjiao, Yang Shenghui, Chi Yu, Wu Congming, Xu Hongyan, Shen Jianzhong, Zheng Yongjun
  2022, 38(2): 250-259. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2022.02.028
  Abstract PDF
  Thermal environment regulation and energy consumption of delivery pigsty based on radiation and personalized ventilation
  Liu Yingfang, Huang Zishuo
  2022, 38(2): 260-268. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2022.02.029
  Abstract PDF
  Delimitating permanent prime farmland reserve areas on the perspective of suitability-cluster-stability
  Weng Rui, Jin Xiaobin, Zhang Xiaolin, Han Bo, Gu Zhengming, Zhou Yinkang
  2022, 38(2): 269-278. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2022.02.030
  Abstract PDF
  Analysis of spatio-temporal land-use patterns and the driving forces in Xi'an City using GEE and multi-source data
  Yang Liping, Zhang Jing, Gong Enjun, Liu Man, Ren Jie, Wang Yu
  2022, 38(2): 279-288. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2022.02.031
  Abstract PDF
  Cultivation and production potential evaluation of Cyperus esculentus L. in marginal land of Inner Mongolia
  Zhang Xintong, Wu Xiuqin
  2022, 38(2): 289-295. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2022.02.032
  Abstract PDF
  Effects of radio frequency assisted hot air drying on the texture and microstructure of jujube slices
  Niu Yubao, Yao Xuedong, Xiao Hongwei, Wang Dongdong, Zheng Xia, Wang Qiang, Zhu Rongguang, Zang Yongzhen, Liu Huan
  2022, 38(2): 296-306. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2022.02.033
  Abstract PDF
  Predicting the blending ratio of Mee Tea based on near infrared spectroscopy
  Song Yan, Wang Xiaozhong, Zhao Lei, Zhang Ye, Ning Jingming, Cheng Fushou
  2022, 38(2): 307-315. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2022.02.034
  Abstract PDF
  Effects of oat antifreeze protein on quick-frozen dumpling wrapper during freezing and storage
  Zhang Yanjie, Wang Jinhui, Liu Shengnan, Pan Zhili, Li Zhen, Fan Huiping, Ai Zhilu
  2022, 38(2): 316-322. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2022.02.035
  Abstract PDF
  Experimental study on low-temperature water extraction of immunity active factors of Tricholoma matsutake
  Du Hanting, Ge Qi, Lin Songyi, Chen Dong
  2022, 38(2): 323-330. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2022.02.036
  Abstract PDF

  • Online First
  • Recommended articles
  • Hot articles

  More+
  More+
   More+