column
  Analysis and experiments of the air pressure loss in multi-branch convergence pipe of air suction seeder
  QIN Wei, WANG Zaiman, WANG Yujing, QIAN Cheng, HE Siyu, ZHANG Minghua, ZANG Ying
  2023, 39(10): 1-14. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202211244
  Abstract PDF
  Optimized design of the high clearance sprayer chassis suspension considering tank liquid shaking
  LU Liquan, ZHANG Junchang, CHEN Jun, CHEN Yu, HU Chenwei, CAO Jiayu
  2023, 39(10): 15-25. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202303074
  Abstract FullText HTML PDF
  Analysis and experiments of the cutting parameters for seabuckthorn branches double movable blades
  WANG Bingpeng, LEI Jin, QIN Xinyan, WANG Weibing, WANG Junyang, REN Zichao, ZHAI Zhiyuan
  2023, 39(10): 26-36. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202212010
  Abstract FullText HTML PDF
  Design and test of sliding shear combined sugarcane basecutter
  QIAN Jun, MA Shaochun, XU Yang, LI Wenzhi, HUO Peng, LI Weiqing
  2023, 39(10): 37-47. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202302124
  Abstract FullText HTML PDF
  Multi-parameter optimization of HMCVT fuel economy using parameter cyclic algorithm
  LIANG Li, LI Qingtao, TAN Yunying, YANG Zhaohu
  2023, 39(10): 48-55. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202212060
  Abstract FullText HTML PDF
  Dynamic evaluation of the matching degree and utilization condition of generalized agricultural water and arable land resources in China
  LIU Tongbing, FANG Yu, HUANG Feng, WANG Sufen, DU Taisheng, KANG Shaozhong
  2023, 39(10): 56-65. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202302136
  Abstract FullText HTML PDF
  Optimization of the soil moisture model based on hyperspectral inversion by integrating wavelet features and growth parameters of winter wheat
  YANG Xizhen, CHEN Junying, ZHANG Qiuyu, WANG Tianyang, ZUO Xiyu, YANG Ning, GENG Hongsuo, ZHAO Xiao
  2023, 39(10): 66-75. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202301074
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of ridging and plastic film mulching on the water balance of summer maize during its growth period
  FU Yujuan, LI Yao, YU Haoyang, WU Jiayu, ZHANG Xudong
  2023, 39(10): 76-87. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202302019
  Abstract PDF
  Frost-heaving mechanical analysis of the trapezoidal canal with water delivery in winter using both Winkler-Pasternak model
  XIAO Min, ZHU Wanling, WANG Zhengzhong, WU Lang, YANG Xiaosong, CUI Hao, GE Jianrui
  2023, 39(10): 88-95. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202212075
  Abstract PDF
  Effects of sediment mineral compositions on the combined erosions of cavitation and abrasion of concrete material
  DONG Zhiyong, YUAN Yuchen, LUO Xinyue, XU Hanran
  2023, 39(10): 96-102. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202302133
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of long-term conservation tillage on black soil organic carbon components in sloping farmland
  ZHU Yong, LI Jianye, ZHANG Chengyuan, ZHANG Xingyi
  2023, 39(10): 103-111. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202303015
  Abstract PDF
  Effects of steam disinfection pipe structure parameters on the heating efficiency of red loam steam disinfection
  ZHANG Yijie, SONG Yue, YANG Zhenjie, YANG Wencai, MUHAMMAD Ameen, CHEN Jin, WANG Dong, HUANG Guoliang
  2023, 39(10): 112-121. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202210248
  Abstract FullText HTML PDF
  Construction of the three-dimensional soil shrinkage cracking model and its parameter sensitivity analysis
  NONG Rui, WAN Yukuai, SUN Boyan, SUN Zhenyuan, ZHU Lei
  2023, 39(10): 122-130. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202302103
  Abstract FullText HTML PDF
  Spatiotemporal changes and coupling relationship between forestland and water conservation function in Zhangjiakou City of China
  WANG Shiqing, JI Zhengxin, LU Longhui, DUAN Yaming, XU Yueqing
  2023, 39(10): 131-140. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202301027
  Abstract FullText HTML PDF
  Identification of feeding intensity in recirculating aquaculture fish using water quality-sound-vision fusion
  HU Xuelong, ZHU Wentao, YANG Xinting, WANG Dinghong, PAN Liang, ZENG Yuhao, ZHOU Chao
  2023, 39(10): 141-150. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202302041
  Abstract FullText HTML PDF
  Target detection and counting method for Acetes chinensis fishing vessels operation based on improved YOLOv7
  SUN Yueying, CHEN Junlin, ZHANG Shengmao, WANG Shuxian, XIONG Ying, FAN Wei
  2023, 39(10): 151-162. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202303156
  Abstract FullText HTML PDF
  Unsupervised visual odometry method for greenhouse mobile robots
  WU Xiongwei, ZHOU Yuncheng, LIU Junting, LIU Zhongying, WANG Changyuan
  2023, 39(10): 163-174. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202302057
  Abstract FullText HTML PDF
  Recognition of camellia oleifera fruits in natural environment using multi-modal images
  ZHOU Hongping, JIN Shouxiang, ZHOU Lei, GUO Ziliang, SUN Mengmeng
  2023, 39(10): 175-182. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202303054
  Abstract FullText HTML PDF
  Identification of olive cultivars using bilinear networks and attention mechanisms
  ZHU Xueyan, CHEN Fengjun, ZHENG Yili, LI Zhiqiang, ZHANG Xinwei
  2023, 39(10): 183-192. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202303195
  Abstract FullText HTML PDF
  Development of waterfowl manure pretreatment device based on low speed centrifugal separation technology
  GUAN Zhengjun, WU Yingtao, CHEN Kezhao, HAN Wei, JIA Xingjiang, WANG Qiuyan, WANG Shukun
  2023, 39(10): 193-200. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202301111
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of on physicochemical properties of fuel pellets prepared from hydrothermal and hydrothermal oxidation pretreated wood sawdust
  ZHANG Xingjia, ZHANG Shouyu, SHI Yue, LIU Simeng, YANG Jifan, LANG Sen, HU Nan, WU Yuxin
  2023, 39(10): 201-209. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202301117
  Abstract PDF
  Effects of CrCl3 pretreatment and surfactant on improving enzymatic hydrolysis of poplar
  MAI Shenyi, ZHAO Chenbiao, ZHANG Hongdan, XIE Jun
  2023, 39(10): 210-217. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202210222
  Abstract PDF
  Effects of different types of foliar fertilizer on the flavor quality of overwintering tomato in solar greenhouse
  XIAO Xuemei, GAO Chengfei, WU Yue, TANG Zhongqi, ZHONG Yuan, ZHANG Dan, WEI Jinmei, YU Jihua
  2023, 39(10): 218-226. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202302014
  Abstract FullText HTML PDF
  Functional zoning of the cultivated land around the city under multi-scenario simulation
  CHEN Yihang, HUANG Qiuhao, ZHENG Jinhao, LI Manchun
  2023, 39(10): 227-236. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202211211
  Abstract FullText HTML PDF
  Identification and prevention of perceived risk in the market allocation of rural idle homestead
  WANG Zhaolin, LYU Qiuhang, WANG Yingying, WU Yue
  2023, 39(10): 237-248. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202301118
  Abstract PDF
  Preparation and properties of the phase change materials for stable crop growth environment
  HU Tao, LIANG Guang’en, XIAO Renzheng, WANG Gang, YU Wan, GAO Zhenjun, SU Huashan, OYBEK Ishnazarov
  2023, 39(10): 249-256. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202303049
  Abstract FullText HTML PDF
  Analysis of the performance and cooling uniformity of mobile cold storage
  ZHU Jianyu, SHENG Wei, CHEN Jinlong, SI Chunqiang, MAIR Zukjiang, ZHENG Haikun
  2023, 39(10): 257-263. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202302150
  Abstract PDF
  Effects of different rehydration methods on the rehydration quality of textured fibril soy protein and construction of kinetic model
  QU Min, JIA Yuanfang, LIU Linlin, ZHU Xiuqing, ZHU Ying, HUANG Yuyang, SUN Bingyu, LYU Mingshou
  2023, 39(10): 264-274. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202303177
  Abstract PDF
  Rapid detection of the physicochemical properties of honey based on infrared spectroscopy
  ZHANG Guangqi, GAN Zhilin, YANG Yang, GAO Weiman
  2023, 39(10): 275-284. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202212155
  Abstract FullText HTML PDF

  • Online First
  • Recommended articles
  • Hot articles

  More+
  More+
   More+