column
  Design and experiment of the continuous cuttage device for a self-propelled arched shed machine
  LIU Ping, WAN Yizhuo, MENG Yong, SONG Xubin, WANG Chunying
  2023, 39(22): 1-8. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202306023
  Abstract FullText HTML PDF
  Design and experiment of the automatic leveling system for the seedbed precision leveler in rice seedling nursery
  CHE Gang, LIU Wei, WAN Lin, YI Shujuan, LIU Hao, WANG Qizeng, LU Boyuan
  2023, 39(22): 9-17. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202305245
  Abstract FullText HTML PDF
  Blind fault separation of RV reducers using time-frequency ridge extraction and improved sparse component analysis
  ZHOU Jun, XIE Wensong, WU Xing, LIU Xiaoqin, LIU Tao
  2023, 39(22): 18-26. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202305086
  Abstract FullText HTML PDF
  Development of the precise feeding system for pond culture
  ZHAO Siqi, ZHAO Sanqin, GUO Zhenqi, GU Jiabing, DING Chao, LIU Qiang, DING Weimin
  2023, 39(22): 27-34. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202305105
  Abstract FullText HTML PDF
  Improving the performance of vacuum fish pumps using diversion method
  CHU Shupo, TAN Yongming, YUAN Shipeng, YAO Huiya, TANG Xueda, ZONG Yanmei, WANG Yifan, CHEN Zhixin
  2023, 39(22): 35-43. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202304024
  Abstract FullText HTML PDF
  Development and validation of the damped pendulum model for cantilever conveyor trough using Lagrangian method
  QIAN Pengfei, GU Jiabao, TANG Zhong, LAO Liyun, LU Ting, GU Tingwei, CHEN Shuren
  2023, 39(22): 44-52. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202307241
  Abstract FullText HTML PDF
  Spatiotemporal changes of global landscape ecological risk and its impact on NPP changes at the watershed scale
  JIA Lu, YU Kunxia, LI Zhanbin, LI Peng, XU Guoce, CONG Peijuan, LI Binbin
  2023, 39(22): 53-62. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202306107
  Abstract FullText HTML PDF
  Meta-analysis of the effect of biochar application on the yield and quality of tomatoes in China
  ZHENG Jian, SA Qinglin, WANG Yan
  2023, 39(22): 63-73. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202307016
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of biochemical fulvic acid on the water-salt transport characteristics of soda saline-alkali soil with different textures
  SUN Yan, WU Jianxin, QU Zhi, HAN Ning, LU Jiangyue, MA Yingying, HU Zifu
  2023, 39(22): 74-84. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202306131
  Abstract FullText HTML PDF
  Method improvement for soil infiltrability measurement based on surface wetted area evolution of the point source infiltration monitored by infrared vision
  WANG Wei, CHENG Xiaolei, ZHUANG Xiaohui, WU Yang, LU Fuyun, YU Fangqian
  2023, 39(22): 85-93. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202305158
  Abstract FullText HTML PDF
  Confluence/diversion catch-drainage layout measures decreasing phosphorus loss from sloping lands in Three Gorges Reservoir Areas
  LI Yonghao, GONG Lijie, WANG Zhuo, HUANG Huan, SONG Lan, LI Tianyang, HE Binghui
  2023, 39(22): 94-103. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202305151
  Abstract FullText HTML PDF
  Evaluation and application of the management priority of soil erosion in small watersheds
  CHENG Dongbing, ZHAO Yuanling, SUN Baoyang, LIU Jigen, CHEN Die, ZHENG Ruiwei, DING Wenfeng
  2023, 39(22): 104-111. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202306211
  Abstract FullText HTML PDF
  Distributional parameter inferences on the mechanical properties of roots for E. nutans based on Bayesian analysis
  FU Jiangtao, GUO Hong, LI Xiaokang, HU Xiasong, LIU Changyi, LI Xilai
  2023, 39(22): 112-120. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202302099
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of attapulgite-biochar composites on nutrient slow-release in pakchoi field and the growth of pakchoi
  WEI Yanfeng, WANG Jitao, LI Wenhui, XU Guangya, YOU Hongjian, YIN Cui, ZHU Hongyan, CAO Yun’e
  2023, 39(22): 121-132. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202307112
  Abstract FullText HTML PDF
  Detecting damage levels of solar greenhouses from remote sensing images using improved YOLOv5s
  HE Bin, ZHANG Jinhao, DING Xiaoming, FU Guo, LI Wenwen
  2023, 39(22): 133-143. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202307284
  Abstract FullText HTML PDF
  Comparative study on the hyperspectral inversion methods for soil heavy metal contents in Hebei lead-zinc tailings reservoir areas
  MAO Jihua, ZHAO Hengqian, JIN Qian, WANG Xuefei, MIAO Qunfeng, WANG Pan, LI Meiyu
  2023, 39(22): 144-156. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202307092
  Abstract FullText HTML PDF
  Three-demensional reconstruction of reconstructing fruit tree images using camera pose recovery and neural radiance fields theory
  GONG Jinliang, LIU Binxiao, WEI Peng, WANG Huiyan, ZHANG Yanfei, LAN Yubin
  2023, 39(22): 157-165. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202307275
  Abstract FullText HTML PDF
  Method for locating picking points of grape clusters using multi-object recognition
  ZHOU Xinzhao, WU Fengyun, ZOU Xiangjun, MENG Hewei, ZHANG Yunqi, LUO Xiwen
  2023, 39(22): 166-177. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202309105
  Abstract FullText HTML PDF
  Detecting river crab and bait using improved YOLOv5s
  SUN Yueping, YUAN Bikang, ZHAN Tingting, SUN Jie, FANG Zheng, ZHAO De'an
  2023, 39(22): 178-187. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202308197
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of hydrothermal pretreatment on the sulfadiazine degradation in anaerobic digestion system of pig manure
  LIU Shan, GUO Chunchun, MA Yanfang, LI Yu, HOU Yahan, DONG Renjie
  2023, 39(22): 188-198. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202306188
  Abstract FullText HTML PDF
  Analysis of the treatment technology and resource utilization mode of livestock and poultry manure in Northeast China
  XU Pengxiang, SHEN Yujun, DING Jingtao, ZHOU Haibin, SONG Liqiu, CHENG Hongsheng, WANG Jian, CHENG Qiongyi, ZHANG Pengyue
  2023, 39(22): 199-206. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202101205
  Abstract FullText HTML PDF
  Impact of organic material incorporation on the chemical stoichiometry characteristics of extracellular enzymes in black soil
  MIAO Yu, HOU Ruixing, PEI Hao, WANG Yufeng, YANG Kejun, XU Chao, SUN Shunan
  2023, 39(22): 207-215. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202306085
  Abstract FullText HTML PDF
  Phosphate reclamation from water using biochar modified with hematite and its application as soil phosphorus fertilizer
  MA Xiao, XIONG Qiao, ZHOU Xiangjun, WU Hongtao, YAN Suding, MEI Junlun
  2023, 39(22): 216-225. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202307290
  Abstract FullText HTML PDF
  Monitoring method for abandoned farmland on the Loess Plateau based on feature optimization of remote sensing images with high spatial resolution
  LI Le, ZHOU Xiaoming, ZHANG Mei
  2023, 39(22): 226-235. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202308023
  Abstract FullText HTML PDF
  Identification and driving mechanisms of non-grain cultivated land in hilly and mountainous areas based on multi-temporal Sentinel-1A images
  XU Guoliang, LU Lingying, YANG Can, HUANG Licheng, WAN Chunyan
  2023, 39(22): 236-245. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202305012
  Abstract FullText HTML PDF
  Preparation and application of time temperature indicator in cold chain logistics
  HU Zexi, LI Yang, CUI Zhuoyu, HUANG Bifei
  2023, 39(22): 246-257. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202307089
  Abstract FullText HTML PDF
  Research progress on the detection of aflatoxin B1 in agricultural by-products using electrochemical sensors
  LI Aixue, WANG Pengfei
  2023, 39(22): 258-269. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202304127
  Abstract FullText HTML PDF
  Online detection technology for broken corn kernels based on deep learning
  GENG Duanyang, WANG Qihuan, LI Huabiao, HE Qinghao, YUE Dong, MA Jie, WANG Ya’nan, XU Haigang
  2023, 39(22): 270-278. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202306214
  Abstract FullText HTML PDF
  Relationship between structure and properties of extruded enzymatic soybean protein and emulsifying activity evaluation of hydrolysate emulsion
  ZHU Xiuqing, HU Qinlin, LIU Yanqing, ZHU Ying, LIU Linlin, HUANG Yuyang
  2023, 39(22): 279-286. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202308109
  Abstract FullText HTML PDF
  Inactivation of Bacillus subtilis spores by combined treatment of PATS and potassium sorbate
  LI Jiajia, YANG Jie, ZHANG Zhong, WANG Xujuan, WU Sirui
  2023, 39(22): 287-295. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202307218
  Abstract FullText HTML PDF
  Comprehensive evaluation on the fruit quality of different age secondary branches in ‘Huizao’ jujube
  MUHTAR Zari, GULMIRA Kakix, WU Zhengbao, KADIR Esah
  2023, 39(22): 296-302. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202307200
  Abstract FullText HTML PDF

  • Online First
  • Recommended articles
  • Hot articles

  More+
  More+
   More+