column
  A bibliometric-based analysis of research advances in the field of nitrogen monitoring in wheat
  ZHA Wentong, ZHU Zhichang, GUO Shuangshuang, GE Yan
  2023, 39(23): 1-13. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202308086
  Abstract FullText HTML PDF
  Integrating clamping finger-chain residual film recycling and straw crushing return to cotton field
  KOU Jiale, WANG Jikui, WANG Lei, ZHAO Yongman
  2023, 39(23): 14-22. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202308115
  Abstract FullText HTML PDF
  Ordering of seed flow in seed guiding of precision sowing for rapeseed
  LIAO Yitao, SUN Mai, LIAO Qingxi, WANG Chuanqi, ZHENG Juan, WU Anyang
  2023, 39(23): 23-35. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202305214
  Abstract FullText HTML PDF
  Clearance leakage flow characteristics in mechatronic axial flow pump
  YANG Congxin, MO Yingxiang, GUO Yanlei, ZHAO Sen
  2023, 39(23): 36-44. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202307243
  Abstract FullText HTML PDF
  Scuffing resistance mechanism for coating strengthened gear transmission
  XIAO Yangyi, JIA Lumin, ZENG Bingzhong, LEI Zonglin, GAO Yiping, WAN Qiang
  2023, 39(23): 45-54. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202307069
  Abstract FullText HTML PDF
  Drive power allocation strategy for electric tractor based on adaptive multi-resolution analysis
  LI Xianzhe, ZHANG Mingzhu, LIU Mengnan, YAN Xianghai, XU Liyou
  2023, 39(23): 55-66. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202306204
  Abstract FullText HTML PDF
  Evaluating operation benefit of agricultural machinery using semi-supervised BP_Adaboost
  LI Yashuo, ZHAO Bo, XU Minghan, WEI Liguo, ZHOU Liming
  2023, 39(23): 67-74. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202302039
  Abstract FullText HTML PDF
  Change characteristics of soil and water parameters of loess landfill slopes during rainfall scouring
  ZHANG Zuoxiong, LIU Xingrong, WANG Zhijun, HUANG Jinyan, MA Yanjie
  2023, 39(23): 75-84. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202305167
  Abstract FullText HTML PDF
  Combined tracing of salt and heat to characterizevelocity profile of sheet flow
  LU Fuyun, YU Fangqian, CHEN Yang, WU Yang, WANG Wei
  2023, 39(23): 85-93. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202306174
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of microplastic input and straw addition on nitrogen leaching in fluvo-aquic soil and yellow-brown soil
  WANG Fei'er, LIN Shan, ZHANG Xiuling, SHEN Yaoyao, ZHANG Shuiqing, JIANG Yanyun, HU Ronggui
  2023, 39(23): 94-102. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202307293
  Abstract FullText HTML PDF
  Morphological characteristics and erosion rate estimation of gully in Hot-Dry Valley of Jinsha River of China
  ZHANG Guanghe, WANG Keqin, SONG Yali, LI Zhuyu, ZHAO Yangyi
  2023, 39(23): 103-112. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202308213
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of reclaimed water irrigation with different water quality on surface soil macro-pores
  XU Yangyang, ZHANG Xing, ZUO Xiyu, WANG Tianyang, FAN Xiangyang, DU Ruiqi, LI Xianwen, CHEN Junying
  2023, 39(23): 113-122. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202305030
  Abstract FullText HTML PDF
  Spatiotemporal evolution and distribution of net carbon sink under conservation tillage in Shaanxi Province, China
  LI Yuanyuan, XI Changjun, XUE Caixia, CHAI Chaoqing, LI Wei, YAO Shunbo
  2023, 39(23): 123-132. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202305160
  Abstract FullText HTML PDF
  Assessing drought disaster hazard in Xinjiang of China using MCI and Gumbel-Copula function
  FANG Zehua, TAO Hui
  2023, 39(23): 133-141. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202306030
  Abstract FullText HTML PDF
  Online detection of citrus surface defects using improved YOLOv7 modeling
  JIA Xueying, ZHAO Chunjiang, ZHOU Juan, WANG Qingyan, LIANG Xiaoting, HE Xin, HUANG Wenqian, ZHANG Chi
  2023, 39(23): 142-151. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202308138
  Abstract FullText HTML PDF
  Lightweight crab pond obstacle detection and location method based on improved YOLOv5s
  SUN Yueping, SUN Jie, YUAN Bikang, FANG Zheng, QIN Yun, ZHAO De’an
  2023, 39(23): 152-163. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202308043
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of light and shadow on soil moisture content monitored by UAV thermal infrared remote sensing
  ZHANG Zhitao, LIU Chang, ZHANG Qiuyu, YANG Xiaofei, YANG Ning, WANG Tianyang, GENG Hongsuo, ZUO Xiyu
  2023, 39(23): 164-173. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202306072
  Abstract FullText HTML PDF
  Grading detection of tomato hole-pan seedlings using improved YOLOv5s and transfer learning
  LI Tao, REN Ling, HU Bin, WANG Shuang, ZHAO Ming, ZHANG Yuquan, YANG Miao
  2023, 39(23): 174-184. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202308078
  Abstract FullText HTML PDF
  Recognizing greenhouse instance and model transfer using deep learning
  PI Yixuan, ZHANG Jinshui, MA Ran, DUAN Yaming, SHEN Kejian, ZHU Shuang
  2023, 39(23): 185-195. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202308022
  Abstract FullText HTML PDF
  Seismic performance analysis of Venlo greenhouse in shaking table test
  HE Bin, LI Wenwen, ZHANG Jinhao, FAN Quan, CHENG Cailong
  2023, 39(23): 196-203. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202308080
  Abstract FullText HTML PDF
  Numerical simulation and validation of water jet cleaning of pig manure using CFD-DEM coupling
  LIU Kaige, ZHOU Xin, XU Xing, ZHAO Xianliang, PAN Zibo, LU Fuzeng, JI Honghu, CAI Jing, ZHOU Weidong
  2023, 39(23): 204-211. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202307175
  Abstract FullText HTML PDF
  The threshold of occurrence of heat stress in weaned lambs based on physiological and growth performance
  ZHAO Shoupei, FENG Man, LIU Qianhai, SU Dongyao, DONG Qing, WANG Chao, SUN Xinsheng, GAO Yuhong, CHEN Zhiyu, WEI Yudong
  2023, 39(23): 212-219. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202310224
  Abstract FullText HTML PDF
  Surface characteristics of vermicompost produced with different mineral addition and its effect on Cd immobilization in soil
  LIU Huizhan, YANG Xuelin, PAN Pan, LIU Beibei, LI Qinfen, LEI Mei
  2023, 39(23): 220-229. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202308007
  Abstract FullText HTML PDF
  Effect of fixed heat preservation quilt on indoor light heat environment and yield in solar greenhouses
  WANG Jian, GUO Yubo, ZHAO Shumei, XU Kai, CHENG Jieyu, WANG Pingzhi
  2023, 39(23): 230-237. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202307137
  Abstract FullText HTML PDF
  Index and zoning for green and low-carbon transition of cultivated land utilization in main grain-producing areas of China
  FU Haiyue, WU Shudong, JIANG Penghui
  2023, 39(23): 238-246. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202304087
  Abstract FullText HTML PDF
  Spatiotemporal variations and impacts on cultivated land resources in Huaihe Eco-Economic Belt during 1990-2020
  SUN Bo, WU Yuke, YAN Baibing, NIU Jiqiang
  2023, 39(23): 247-258. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202308020
  Abstract FullText HTML PDF
  A portable dual-gear device for non-destructive testing on multi quality of citrus
  LI Yongyu, WU Jifeng, WANG Wei, MA Shaojin
  2023, 39(23): 259-267. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202309146
  Abstract FullText HTML PDF
  Fruit quality and medicinal components in Xinjiang sea buckthorn under spatial distribution differences
  LI Xiguang, LI Xiaoting, WANG Lei, GAO Jian, LUO Lei
  2023, 39(23): 268-275. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202309184
  Abstract FullText HTML PDF
  Efficient extraction and structural characterization of chondroitin sulfate by deep eutectic solvents
  WANG Wenfang, WANG Kangyu, GUO Yujie, ZHANG Chunhui, LI Ping, LIU Hong
  2023, 39(23): 276-284. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202307268
  Abstract FullText HTML PDF
  Bonding performance of steel plate aerated concrete blocks with different adhesive areas
  LIU Haiyan, NIU Yongkang, LIU Qiang, LI Ying, HE Xianmei
  2023, 39(23): 285-290. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202307082
  Abstract FullText HTML PDF

  • Online First
  • Recommended articles
  • Hot articles

  More+
  More+
   More+