column
  Research progress on precision variable-rate seeding technology and equipment for maize
  DU Zhaohui, HE Xiantao, YANG Li, ZHANG Dongxing, CUI Tao, ZHONG Xiangjun
  2023, 39(9): 1-16. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202303118
  Abstract PDF
  Integrated optimization of disassembly planning and EOL decision of obsolete agricultural machinery products under the dual carbon target
  YUAN Gang, LI Hongbo, LUO Jianqiang, ZHANG Zongyi, YANG Yinsheng, SUN Junhua
  2023, 39(9): 17-24. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202210195
  Abstract PDF
  Aerodynamic performance of plant protection UAV rotor at different altitudes
  WANG Fa'an, LI Donghao, YU Xiaolan, FENG Jiang, YU Qihang, LI Annan, ZHANG Zhaoguo
  2023, 39(9): 25-33. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202211040
  Abstract PDF
  Design and experiments of the clamping and conveying device for the vertical roller type corn harvesting header
  XIN Shanglong, ZHAO Wuyun, SHI Linrong, DAI Fei, FENG Bin, YAN Zhibin, LYU Deyu
  2023, 39(9): 34-43. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202211036
  Abstract PDF
  Design and parameter optimization of the automatic reverse pulling type shift clamping device for ramie stripping machine
  PU Yingjun, LIU Yi, YANG Mingjin, YANG Shi, SHEN Cheng, LYU Jiangnan, YANG Ling
  2023, 39(9): 44-54. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202302126
  Abstract PDF
  Simulation and experiment of the anti-shake damping of liquid in helicopter application tank
  RU Yu, XUE Jiangkun, LIU Bin, FANG Shuping, HU Chenming, ZHOU Jie
  2023, 39(9): 55-63. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202302013
  Abstract PDF
  Characteristics of enhanced flow boiling heat transfer in minichannels of radiator under the effect of phase separation structure
  LUO Xiaoping, ZHANG Jiayu, YANG Shubin
  2023, 39(9): 64-75. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202301038
  Abstract PDF
  Control method of HMT shifting clutch based on the disturbance feedforward compensation
  CAO Fuyi, LI Huihuang, LUO Ziying, ZHANG Mingzhu
  2023, 39(9): 76-82. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202211093
  Abstract PDF
  Effects of muddy water infiltration on the hydraulic conductivity of soils by multiple factors
  KANG Shouxuan, FEI Liangjun, ZHONG Yun, ZHAO Penghui, YANG Zhen, FAN Qianwen
  2023, 39(9): 83-90. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202212159
  Abstract PDF
  Effects of winter warming on the nitrogen and phosphorus availability of black soil in Northeast farmland
  WANG Zilong, SUN Qiuyu, JIANG Qiuxiang, LIU Chuanxing, CHEN Haohui, SHAN Jiaxun, WANG Kai
  2023, 39(9): 91-101. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202302162
  Abstract PDF
  Effects of initial moisture and bulk density on the soil compression characteristics of black soil
  GAO Chen, LI Xiaopeng, ZHANG Hongxia, JIANG Yifei, XIE Yue, LIU Jianli
  2023, 39(9): 102-111. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202303108
  Abstract PDF
  Driving factors of cultivated land soil organic carbon density change rate in Middle-Lower Reaches of the Yangtze River Region
  ZHANG Haixing, ZHAO Zhiqiang, WANG Ruifeng, LIU Jing, CHU Tianshu
  2023, 39(9): 112-122. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202210181
  Abstract PDF
  Spatio-temporal characteristics and trend analysis of soil moisture memory at multiple time scales in China
  SHI Ruiguang, LIU Yi, YUAN Fei, ZHANG Linqi, REN Liliang, ZHANG Xinyu, WANG Zhimin
  2023, 39(9): 123-130. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202211155
  Abstract PDF
  Prediction of landslide prone period for forest fire disturbed slope in Jinyun Mountain, Chongqing of China
  LI Tong, WANG Yunqi, QI Zihan, HE Xiangchang, LI Kewen
  2023, 39(9): 131-141. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202301002
  Abstract PDF
  Lining-frozen soil contact model in an integral U-shaped concrete canal
  WANG Yubao, WU Haoxing, LIU Rong, BAI Yawen, CHENG Senhao, ZHANG Chenhao, ZHOU Renyu
  2023, 39(9): 142-151. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202212114
  Abstract PDF
  Light weight recognition of weeds in the field based on improved MobileViT network
  YANG Sensen, ZHANG Hao, XING Lu, DU Yong
  2023, 39(9): 152-160. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202301105
  Abstract PDF
  Optimization of crop 3D point cloud reconstruction strategy based on the multi-view automatic imaging system
  LI Baiming, WU Qian, WU Jie, ZHANG Meina, LI Huayong, YU Kun, CAO Jing, ZHANG Weixin, CAO Hongxin, ZHANG Wenyu
  2023, 39(9): 161-171. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202303004
  Abstract PDF
  Detecting potato seed bud eye using lightweight convolutional neural network (CNN)
  HUANG Jie, WANG Xiangyou, WU Haitao, LIU Shuwei, YANG Xiaonan, LIU Weilong
  2023, 39(9): 172-182. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202303035
  Abstract PDF
  Multi-category sea foods counting method integrating YOLOv7 and BYTE multi-target tracking
  AN Zhiqiang, LI Zhijun, LIU Shuo, ZHAO Yonggang, CHEN Qijun, ZUO Rantao, LIN Yuanshan
  2023, 39(9): 183-189. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202301076
  Abstract PDF
  Agricultural non-point source pollution in Guangdong Province of China from 1991 to 2021
  WANG Nan, HAO Beibei, ZHANG Siyi, HE Bin
  2023, 39(9): 190-200. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202302152
  Abstract PDF
  Sampling points number and location optimization of particulate matter concentration monitoring in a large naturally ventilated dairy barn
  LI Yongzhen, FANG Zhiwei, LU Yujian, LIANG Chao, SHI Zhengxiang, WANG Chaoyuan
  2023, 39(9): 201-209. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202302038
  Abstract PDF
  Optimization of sampling intervals for particulate matter concentration monitoring in a large naturally ventilated dairy barn
  LU Yujian, FANG Zhiwei, LI Yongzhen, LIANG Chao, SHI Zhengxiang, WANG Chaoyuan
  2023, 39(9): 210-216. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202302037
  Abstract PDF
  Effects of bioconversion of kitchen wastes using fly maggots on product properties
  YAO Yumei, WANG Zhaowen, ZHANG Qifeng, QI Zicheng, WANG Zongguo
  2023, 39(9): 217-224. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202209070
  Abstract PDF
  Construction of the new cognitive system for arable land resources from geospatial perspective
  YE Sijing, SONG Changqing, GAO Peichao, CHENG Feng, REN Shuyi, DU Bin
  2023, 39(9): 225-240. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202211142
  Abstract PDF
  Evolutionary pattern and driving forces of ecological sensitivity in the Loess Plateau using DPSIR model
  LI Fan, JIA Xia, ZHAO Yonghua, AO Yong, HAN Lei, LIU Zhao, DING Shiyu
  2023, 39(9): 241-251. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202211239
  Abstract PDF
  Spatiotemporal differentiation of arable land system resilience in the typical areas of Lower Liaohe Plain of China
  LIU Wanying, SONG Ge, GAO Jia, SUI Hongjun, WANG Quanxi
  2023, 39(9): 252-260. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202211081
  Abstract PDF
  Effects of microwave treatment on the structural and functional properties of oxidized aggregated soybean proteins
  JIANG Lianzhou, WANG Yichang, MA Yitong, LIU Jun, YANG Zongrui, GUO Zengwang
  2023, 39(9): 261-269. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202302061
  Abstract PDF
  Preparation and physicochemical properties of calcium-fortified soymilk powder
  TANG Zhaoyi, CHEN Pei, HOU Junjie, WANG Jinmei, YANG Xiaoquan
  2023, 39(9): 270-277. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202302164
  Abstract PDF
  Improved lightweight YOLOv4 model-based method for the identification of shrimp flesh and shell
  CHEN Xueshen, WU Changpeng, DANG Peina, LIANG Jun, LIU Shanjian, WU Tao
  2023, 39(9): 278-286. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202303076
  Abstract PDF
  Hyperspectral image classification method for dryland vegetation by combining feature optimization and random forest algorithm
  SHUAI Shuang, ZHANG Zhi, ZHANG Tian, ZHANG Kun, XIAO Chengzhi, CHEN An
  2023, 39(9): 287-293. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202210205
  Abstract PDF
  Improvement of the symptoms of knee osteoarthritis with cartilage extract tableted candy
  DING Liugang, ZHOU Yong, LI Hongying, ZHAO Mouming, SU Guowan
  2023, 39(9): 294-302. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202212193
  Abstract PDF

  • Online First
  • Recommended articles
  • Hot articles

  More+
  More+
   More+