column
  Characteristics of residual mulching film and residual coefficient of typical crops in North China
  Zhang Dan, Hu Wanli, Liu Hongbin, Du Lianfeng, Xu Yu, Cheng Zhenhua, Sun Shiyou, Wang Hongyuan
  2016, 32(3): 1-5. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.001
  Abstract PDF
  Parameter optimization and experiment on cone canvas belt type seed-metering device
  Yang Ranbing, Zhang Xiang, Li Jiandong, Shang Shuqi, Chai Henghui
  2016, 32(3): 6-13. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.002
  Abstract PDF
  Design and experiment on air-blast rice side deep precision fertilization device
  Zuo Xingjian, Wu Guangwei, Fu Weiqiang, Li Liwei, Wei Xueli, Zhao Chunjiang
  2016, 32(3): 14-21. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.003
  Abstract PDF
  Optimization design of non-circular planetary gear trains pricking hole mechanism based on MATLAB
  Wang Jinwu, Zhang Chunfeng, Zhou Wenqi, Pan Zhenwei, Tang Han, Duo Tianyu
  2016, 32(3): 22-28. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.004
  Abstract PDF
  Verification and simulation analysis of wind turbine control based on linear parameter varying gain scheduling
  Deng Ying, Zhou Feng, Chen Zhonglei, Tian De, Gao Shang
  2016, 32(3): 29-33. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.005
  Abstract PDF
  Analysis and experimental verification of turbulence models in flow simulation for hydrodynamic coupling under braking condition
  Chai Bosen, Xiang Yue, Ma Wenxing, Yu Chao, Kou Zunquan
  2016, 32(3): 34-40. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.006
  Abstract PDF
  Speed calculation model and simulation of rollover prevention in condition of extreme turn based on lateral force coefficient
  Fan Li, Li Gangyan, Chen Ran, Liang Haotong, Yang Jian, Cao Linwei, Meng Lihang
  2016, 32(3): 41-47. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.007
  Abstract PDF
  Calculation of concrete with mineral admixture hydration products volume fraction and its influential factors
  Wu Fufei, Dong Shuangkuai, Gong Jingwei, Chen Liangliang, Li Dongsheng, Shi Kebin
  2016, 32(3): 48-54. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.008
  Abstract PDF
  Numerical simulation of hydraulic performance for portable short-throat flume in field based on FLOW-3D
  Xiao Yizhou, Wang Wen'e, Hu Xiaotao
  2016, 32(3): 55-61. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.009
  Abstract PDF
  Modeling response of cotton yield and water productivity to irrigation amount under mulched drip irrigation in North Xinjiang
  Wang Jun, Li Jiusheng, Guan Hongjie
  2016, 32(3): 62-68. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.010
  Abstract PDF
  Greenhouse tomato dry matter production and distribution model under condition of irrigation based on product of thermal effectiveness and photosynthesis active radiation
  Shi Xiaohu, Cai Huanjie, Zhao Lili, Yang Pei, Wang Zishen
  2016, 32(3): 69-77. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.011
  Abstract PDF
  Parameter optimization and sensitivity analysis of soil-crop system model using PEST
  Liang Hao, Hu Kelin, Li Baoguo
  2016, 32(3): 78-85. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.012
  Abstract PDF
  Reduction of nitrogen, phosphorous and runoff by coordination controlled drainage with basin and ditch in paddy field
  Zhu Chengli, Guo Xiangping, Liu Minhao, Tang Shuhai
  2016, 32(3): 86-91. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.013
  Abstract PDF
  Meso-structure evolution of cracked expansive soils
  Wang Xiaoyan, Yao Zhihua, Dang Faning, Dong Zhongji
  2016, 32(3): 92-100. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.014
  Abstract PDF
  Relationship between multi-scale landscape pattern and salinity in Weigan and Kuqa rivers delta oasis
  Cao Lei, Ding Jianli, Yu Haiyang
  2016, 32(3): 101-110. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.015
  Abstract PDF
  Soil N2O emission characteristics of greenhouse tomato fields under aerated irrigation
  Chen Hui, Hou Huijing, Cai Huanjie, Zhu Yan
  2016, 32(3): 111-117. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.016
  Abstract PDF
  Effect of soil erosion in slope cultivated land of Longmenshan earthquake zone on lateral movement of soil organism carbon
  Su Zheng'an, Li Yan, Xiong Donghong, Dong Yifan, Zhang Su, Zhang Baojun
  2016, 32(3): 118-124. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.017
  Abstract PDF
  Effect of gravel on runoff and erosion characteristics on engineering accumulation slope in windy and sandy area, northern China
  Kang Hongliang, Wang Wenlong, Xue Zhide, Guo Mingming, Li Jianming, Bai Yun, Deng Liqiang, Li Yanfu, Li Yaolin
  2016, 32(3): 125-134. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.018
  Abstract PDF
  Risk analysis of raising reservoir flood limited water level based on Bayes theorem and flood forecast error
  Zhou Rurui, Lu Di, Wang Bende, Zhou Huicheng
  2016, 32(3): 135-141. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.019
  Abstract PDF
  Soil moisture retrieval using multi-temporal Sentinel-1 SAR data in agricultural areas
  He Lian, Qin Qiming, Ren Huazhong, Du Jun, Meng Jinjie, Du Chen
  2016, 32(3): 142-148. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.020
  Abstract PDF
  Inverting wheat leaf area index based on HJ-CCD remote sensing data and random forest algorithm
  Wang Liai, Zhou Xudong, Zhu Xinkai, Guo Wenshan
  2016, 32(3): 149-154. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.021
  Abstract PDF
  Comparison between multispectral and hyperspectral remote sensing for LAI estimation
  Liu Ke, Zhou Qingbo, Wu Wenbin, Chen Zhongxin, Tang Huajun
  2016, 32(3): 155-162. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.022
  Abstract PDF
  Hyperspectral estimation of leaf area index for winter wheat based on Akaike's information criterion
  Yang Fuqin, Feng Haikuan, Li Zhenhai, Gao Lin, Yang Guijun, Dai Huayang
  2016, 32(3): 163-168. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.023
  Abstract PDF
  Capacitance measurement and parameter estimation method for supercapacitors with variable capacitance
  Yu Peng, Jing Tianjun, Yang Rengang
  2016, 32(3): 169-174. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.024
  Abstract PDF
  Heat transfer process of soil wall in Chinese solar greenhouse and its theoretical simplification methods
  Li Ming, Zhou Changji, Zhou Tao, Yin Yilei, Fu Jianlu, Wang Zhiqiang, Qi Changhong
  2016, 32(3): 175-181. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.025
  Abstract PDF
  Top-view recognition of individual group-housed pig based on Isomap and SVM
  Guo Yizheng, Zhu Weixing, Ma Changhua, Chen Chen
  2016, 32(3): 182-187. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.026
  Abstract PDF
  Bio-bedding with automatically running plough system under slatted floor improving air quality of duck house and duck production performances
  Ying Shijia, Yang Zhiqing, Zhu Bing, Dai Zichun, Li Yinian, Zhao Wei, Lin Yong, Ding Weimin, Shi Zhendan
  2016, 32(3): 188-194. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.027
  Abstract PDF
  Optimization of tank-volume-to-collector-area ratio for balcony wall-mounted flat-plate solar water heater
  Wei Shengxian, Hu Fene, Yan Cuiqiong
  2016, 32(3): 195-201. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.028
  Abstract PDF
  Prediction of pH value in industrialized aquaculture based on ensemble empirical mode decomposition and improved artificial bee colony algorithm
  Xu Longqin, Li Qianchuan, Liu Shuangyin, Li Daoliang
  2016, 32(3): 202-209. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.029
  Abstract PDF
  Greenhouse gas emissions of Megalobrama amblycephala culture pond ecosystems during sun drying of pond
  Zhu Lin, Che Xuan, Liu Huang, Liu Xingguo, Shi Xu, Yang Jiapeng, Wang Xiaodong, Gu Zhaojun, Cheng Guofeng, Zhu Hao
  2016, 32(3): 210-215. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.030
  Abstract PDF
  Method of calibrating ebullition rate based on tension sensor in eutrophic waters
  Zeng Kai, Liu Xinhong, Zhang Zhenhua, Yan Shaohua
  2016, 32(3): 216-219. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.031
  Abstract PDF
  Sewage purification effect of multi-series surface flow constructed wetland
  Wan Yuwen, Guo Changqiang, Mao Zhi, Li Xinjian, Cui Yuanlai, Zhao Shujun
  2016, 32(3): 220-227. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.032
  Abstract PDF
  Phosphorous transformation during cattle farm biogas slurry treatment using struvite crystallization
  Li Honggang, Chen Yucheng, Xiao Guangquan, Huang Lei, Yang Zhimin
  2016, 32(3): 228-233. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.033
  Abstract PDF
  Thermokinetics analysis of biomass based on model-free different heating rate method
  Tian Yishui, Wang Ru
  2016, 32(3): 234-240. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.034
  Abstract PDF
  Optimization of pyrolysis carbonization conditions based on energy efficiency for cotton stalk
  Xu Jia, Liu Ronghou, Wang Yan
  2016, 32(3): 241-246. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.035
  Abstract PDF
  High-temperature steam gasification of pine particles for hydrogen-rich gas
  Niu Yonghong, Han Fengtao, Chen Yisheng
  2016, 32(3): 247-252. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.036
  Abstract PDF
  Optimization of ethanol production from bagasse and juice of sweet sorghum stem by simultaneous saccharification and fermentation
  Chen Chaoru, Wang Zhi, Ma Qiang, Zhang Lina, Xi Yajun, Dun Baoqing, Li Guiying, Lu Ming, Du Fengguang
  2016, 32(3): 253-258. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.037
  Abstract PDF
  Prediction for relocation scale of rural settlements based on farming radius in reclamation area of open-pit coal mine
  Hu Xingding, Bai Zhongke
  2016, 32(3): 259-266. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.038
  Abstract PDF
  Analysis on construction of well-facilitated farmland based on land reclamation monitoring and supervision system
  Fei Jianbo, Ling Jing, Wu Xi, Li Hechao, Hu Jia, Hu Yufu, Yang Rendao
  2016, 32(3): 267-274. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.039
  Abstract PDF
  Land use pattern simulation based on ecosystem service value and ecological security pattern
  He Ling, Jia Qijian, Li Chao, Zhang Li, Xu Hao
  2016, 32(3): 275-284. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.040
  Abstract PDF
  Dynamic characteristics of sandy vegetation landscape pattern based on dimidiate pixel model
  Wang Xinjun, Zhao Chengyi, Yang Ruihong, Jia Hongtao
  2016, 32(3): 285-294. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.041
  Abstract PDF
  Change of physiological stress and flesh quality of Megalobrama amblycephala during suitable waterless keep alive conditions
  Liu Xiao, Xie Jing, Yang Xi, Dong Hanbo, Zhang Xinlin
  2016, 32(3): 295-300. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.042
  Abstract PDF
  Application of jet-cooking in preparation of digestible corn protein concentrates
  Wang Chaoyue, Wang Yonghui, Yang Xiaoquan, Wang Jinmei, Guo Jian
  2016, 32(3): 301-308. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.043
  Abstract PDF
  Effect of frying cycles on polar components in soybean oil and absorbed lipids of fried potatoes
  Feng Hongxia, Li Yang, Sui Xiaonan, Qi Baokun, Wang Zhongjiang, Jiang Lianzhou, Cao Wenming
  2016, 32(3): 309-314. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.03.044
  Abstract PDF

  • Online First
  • Recommended articles
  • Hot articles

  More+
  More+
   More+