column
  Parameter optimization and experiment of the disturbance pneumatic plate hole metering device for rapeseed
  Li Zhaodong, He Shun, Zhong Jiyu, Han Jianfeng, Chen Yongxin, Song Yu
  2021, 37(17): 1-11. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.17.001
  Abstract PDF
  Suppression method for the long flexible arm vibration of orchard inspection robots
  Jiang Haiyong, Jiang Wenguang, Xing Yazhou, Li Na, Yang Xin
  2021, 37(17): 12-20. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.17.002
  Abstract PDF
  Variable rate fertilization control system for liquid fertilizer based on genetic algorithm
  Tian Min, Bai Jinbin, Li Jiangquan
  2021, 37(17): 21-30. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.17.003
  Abstract PDF
  Effects of different mechanized tillage and sowing modes on the seedling quality and yield of winter wheat
  Zhao Lingtian, Xian Yunyu, Liu Guangming, Jiang Hengxin, Liao Pingqiang, Zhao Can, Wang Weiling, Huo Zhongyang
  2021, 37(17): 31-38. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.17.004
  Abstract PDF
  Fault diagnosis of tractor diesel engine based on LWD-QPSO-SOMBP neural network
  Zhou Junbo, Zhu Yejun, Xiao Maohua, Wu Jianming
  2021, 37(17): 39-48. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.17.005
  Abstract PDF
  Runaway characteristics of bidirectional horizontal axial flow pump with super low head based on entropy production theory
  Xu Zhe, Zheng Yuan, Kan Kan, Huang Jiacheng
  2021, 37(17): 49-57. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.17.006
  Abstract PDF
  Review of recent advances in online yield monitoring for grain combine harvester
  Wang Shuai, Yu Zhihong, Zhang Wenjie, Yang Lifang, Zhang Zexin, Aorigele
  2021, 37(17): 58-70. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.17.007
  Abstract PDF
  Design of the networked precision irrigation system for paddy field crops in intelligent agriculture
  Lu Xutao, Zhang Lina, Liu Hao, Zhi Chaoqun, Li Jing
  2021, 37(17): 71-81. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.17.008
  Abstract PDF
  Effects of subsoiling tillage on N/P ratios in roots, stems, leaves, and aboveground biomass in maize
  Qi Peng, Wang Xiaojiao, Guo Gaowen, Cai Liqun, Wu Jun
  2021, 37(17): 82-89. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.17.009
  Abstract PDF
  Super-resolution reconstruction of soil CT images using sequence information
  Han Qiaoling, Zhou Xibo, Song Runze, Zhao Yue
  2021, 37(17): 90-96. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.17.010
  Abstract PDF
  Application of reaction force coefficient in the mechanical model for the elastic foundation beam of canal lining during frost heave
  Li Zongli, Yao Xiwang, Li Yunbo, Wu Zhengqiao, Xiao Shuaipeng, Liu Shida
  2021, 37(17): 97-106. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.17.011
  Abstract PDF
  Inversing soil salinity under vegetation cover using Sentinel-2 multispectral satellite remote sensing
  Du Ruiqi, Chen Junying, Zhang Zhitao, Xu Yangyang, Zhang Xing, Yin Haoyuan, Yang Ning
  2021, 37(17): 107-115. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.17.012
  Abstract PDF
  Effects of biochar on the photosynthetic and antioxidant characteristics of ryegrass and alfalfa under saline-alkali stress
  Ren Huaixin, Wang Dongmei, Wang Hui, Zhang Zezhou, Liu Ruosha, Huang Wei, Xie Zhengfeng
  2021, 37(17): 116-123. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.17.013
  Abstract PDF
  Yield estimation of winter wheat in China based on CNN-RNN network
  He Xiaohui, Luo Haotian, Qiao Mengjia, Tian Zhihui, Zhou Guangsheng
  2021, 37(17): 124-132. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.17.014
  Abstract PDF
  Remote sensing extraction and spatial pattern analysis of cropping patterns in black soil region of Northeast China at county level
  Du Guoming, Zhang Rui, Liang Chang'an, Hu Mingyu
  2021, 37(17): 133-141. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.17.015
  Abstract PDF
  Construction of remote sensing monitoring model of wheat stripe rust based on fractional-order differential spectral index
  Jing Xia, Zhang Teng, Zou Qin, Yan Jumei, Dong Yingying
  2021, 37(17): 142-151. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.17.016
  Abstract PDF
  Method for predicting cotton yield based on CNN-BiLSTM
  Dai Jianguo, Jiang Nan, Xue Jinli, Zhang Guoshun, He Xiangliang
  2021, 37(17): 152-159. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.17.017
  Abstract PDF
  Recognition method for adhesive fish based on depthwise separable convolution network
  Zhang Lu, Li Daoliang, Cao Xinkai, Li Wensheng, Tian Ganglu, Duan Qingling
  2021, 37(17): 160-167. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.17.018
  Abstract PDF
  Detection model for wine grapes using MobileNetV2 lightweight network
  Li Guojin, Huang Xiaojie, Li Xiuhua, Ai Jiaoyan
  2021, 37(17): 168-176. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.17.019
  Abstract PDF
  Image classification method for tomato leaf deficient nutrient elements based on attention mechanism and multi-scale feature fusion
  Han Xu, Zhao Chunjiang, Wu Huarui, Zhu Huaji, Zhang Yan
  2021, 37(17): 177-188. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.17.020
  Abstract PDF
  Extraction of paddy rice planting areas based on multi-temporal GF-6 remote sensing images
  Zhang Yueqi, Li Rongping, Mu Xihan, Ren Hongrui
  2021, 37(17): 189-196. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.17.021
  Abstract PDF
  Citrus psyllid detection based on improved YOLOv4-Tiny model
  Hu Jiapei, Li Zhen, Huang Heqing, Hong Tiansheng, Jiang Sheng, Zeng Jingyuan
  2021, 37(17): 197-203. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.17.022
  Abstract PDF
  Multi-dimensional comprehensive evaluation of multi-energy complementary energy system
  Zhao Fengzhan, Li Qi, Zhang Qicheng, Wu Ming, Qu Xiaoyun, Su Juan
  2021, 37(17): 204-210. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.17.023
  Abstract PDF
  Investigation into the catalytic cracking/reforming of biomass pyrolysis gas by biochar supported Ni-Ca catalyst
  Sun Zhenjie, Huang Sisi, Shi Hao, Li Huaju, Li Hongyan, Guo Yifeng, Du Yang, Pang Renze, Yi Weiming, Li Xiangqian, Dong Qing
  2021, 37(17): 211-217. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.17.024
  Abstract PDF
  Effects of ionic strength, pH value and humic acid on the settlement of graphitic carbon nitride
  Dong Shunan, Xia Jihong, Wang Weimu, Liu Hui, Sheng Liting
  2021, 37(17): 218-224. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.17.025
  Abstract PDF
  Land use/cover classification based on combining spectral mixture analysis model and object-oriented method
  Li Zhuo, Han Wenchao, Hu Qiyuan, Gao Xiang, Wang Linlin, Xiao Fei, Liu Wenchao, Guo Wenhua, Sun Danfeng
  2021, 37(17): 225-233. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.17.026
  Abstract PDF
  Temporal and spatial variation of vegetation and its response to topography, climate and land use in Guangxi during 2000-2018
  Yang Yanping, Chen Jianjun, Qin Qiaoting, Zhou Guoqing, You Haotian, Han Xiaowen
  2021, 37(17): 234-241. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.17.027
  Abstract PDF
  Assessment of land carrying capacity of animal production in Beijing from a wider perspective of combination of planting and animal breeding
  Guo Weiyi, Cui Jianyu, Zhang Wang, Wang Tao, Liu Zhong, Li Jinqiao, Xue Fangxu, Mu Kangguo, Hu Lin
  2021, 37(17): 242-250. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.17.028
  Abstract PDF
  Comparison and application of spatial pattern measurement methods for water surface of dike-pond
  Zhou Jinhao, Huang Xiaojun, Xiao Ningchuan, Lin Zeming, Luo Manqi
  2021, 37(17): 251-257. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.17.029
  Abstract PDF
  Effects of vibration stress on the browning and antioxidant capacity of Agaricus bisporus
  Chen Dailiang, Chen Hangjun, Liu Ruiling, Han Yanchao, Wu Weijie, Gao Haiyan
  2021, 37(17): 258-265. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.17.030
  Abstract PDF
  Effects of cryoprotectant on 3D printability of frozen shrimp surimi based on principal component analysis
  Pan Yanmo, Liu Yang, Sun Qinxiu, Liu Shucheng, Wei Shuai, Xia Qiuyu, Ji Hongwu, Shi Wenzheng
  2021, 37(17): 266-275. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.17.031
  Abstract PDF
  Quantitative detection of fox meat adulteration in mutton by hyper spectral imaging combined with characteristic variables screening
  Bai Zongxiu, Zhu Rongguang, Wang Shichang, Zheng Minchong, Gu Jianfeng, Cui Xiaomin, Zhang Yaoxin
  2021, 37(17): 276-284. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.17.032
  Abstract PDF
  Optimization and experimental study of tempering process parameters during hot air drying of paddy rice
  Wang Danyang, Wang Jie, Qiu Shuo, Zhan Tingyao, Tao Dongbing, Zhang Benhua
  2021, 37(17): 285-292. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.17.033
  Abstract PDF
  Optimization of sequential freeze-infrared drying process of jujube slices
  Liu Decheng, Zheng Xia, Xiao Hongwei, Yao Xuedong, Shan Chunhui, Chang Antai, Li Yican, Li Xiangyu
  2021, 37(17): 293-302. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.17.034
  Abstract PDF
  Image classification method for Oudemansiella raphanipes using compound knowledge distillation algorithm
  Zhao Mingyan, Li Yixin, Xu Peng, Song Tianyue, Li Huanran
  2021, 37(17): 303-309. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.17.035
  Abstract PDF
  Dynamic mechanical properties of Pisha sandstone geopolymer cement composite soil using SHPB
  Zhao Xiaoze, Li Xiaoli, Shen Xiangdong, Yang Jian
  2021, 37(17): 310-316. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.17.036
  Abstract PDF

  • Online First
  • Recommended articles
  • Hot articles

  More+
  More+
   More+